3 dôvody, pre ktoré si treba dať softvér vyvinúť na mieru

Otáz­ka, či si ne­chať vy­vi­núť sof­tvér na mie­ru ale­bo na­sa­diť štan­dard­ný sof­tvé­ro­vý ba­lík, je jed­nou z več­ných IT tém, s kto­rou sa skôr či nes­kôr stret­ne az­da kaž­dá fir­ma. Ho­ci na pr­vý poh­ľad by sa moh­lo zdať, že nad tou­to di­le­mou by si ma­li lá­mať hla­vu pre­dov­šet­kým IT ma­na­žé­ri, v sku­toč­nos­ti ide o otáz­ku skôr pre ob­chod­ných, fi­nan­čných a ge­ne­rál­nych ria­di­te­ľov.

Aké sú 3 naj­čas­tej­šie dô­vo­dy, pre kto­ré sa fir­my roz­hod­nú ne­chať si vy­vi­núť sof­tvér na mie­ru?

1. Chce­te byť iný, pot­re­bu­je­te je­di­neč­ný sof­tvér

Chce­te sa od­lí­šiť od kon­ku­ren­cie? Ak pot­re­bu­je­te, aby sof­tvér na­po­má­hal to­mu, v čom sa va­ša fir­ma od­li­šu­je, je prav­de­po­dob­né, že vám ne­po­mô­že ba­lí­ko­vý sof­tvér. Ška­tu­ľo­vé ap­li­ká­cie bý­va­jú vhod­né na pod­po­ru bež­ných pro­ce­sov ako je nap­rík­lad úč­tov­níc­tvo, od kto­rých nik­to neo­ča­ká­va, že pri­ne­sú fir­me od­liš­nosť či je­di­neč­nosť.

Ťaž­ko náj­sť lep­ší prík­lad fir­my, kto­rú nie je ľah­ké na­po­dob­niť, ako je Goog­le. Od­liš­nosť, kto­rú sa fir­ma neus­tá­le sna­ží pes­to­vať, je je­den z dô­vo­dov, pre­čo je kú­pa štan­dar­dné­ho ba­lí­ko­vé­ho sys­té­mu pre Goog­le až pos­led­ná mož­nosť. Pr­vou voľ­bou je vždy vý­voj sof­tvé­ru na mie­ru.

Z na­šich kon­čín je prík­la­dom hľa­da­nia od­liš­nos­ti pos­ky­to­va­teľ spot­reb­ných úve­rov Ce­te­lem. Fir­ma si da­la na mie­ru vy­vi­núť rie­še­nie, kto­ré umož­ňu­je klien­tom pod­pi­so­vať zmlu­vy pri ná­ku­pe to­va­ru na splát­ky di­gi­tál­ne pria­mo na tab­le­te.

2. Exis­tu­jú­ce rie­še­nie ne­pok­rý­va pot­re­by va­šej fir­my

Mož­no sa vám nie­ke­dy zdá, že dnes už je na sve­te vy­mys­le­né všet­ko. To is­té si mys­lel aj Charles H. Duell, úrad­ník z Ame­ric­ké­ho pa­ten­to­vé­ho úra­du, keď vy­hlá­sil, že všet­ko čo mô­že byť vy­mys­le­né, už vy­mys­le­né bo­lo. Pí­sal sa rok 1899.

Ani vo sve­te sof­tvé­ru, sa­moz­rej­me, nie je vy­mys­le­né všet­ko. Inak by na ob­cho­doch App­le a Goog­le nep­ri­bú­da­li ti­síc­ky no­vých ap­li­ká­cií den­ne. Na­priek to­mu exis­tu­jú me­dze­ry, kto­ré do­te­raz žiad­ny sof­tvér ne­vypĺňa. A to aj - ale­bo do­kon­ca naj­mä - vo fi­rem­nom pros­tre­dí.

Nes­chop­nosť pok­ryť pot­re­by fir­my sa­moz­rej­me ne­mu­sí byť da­ná iba neexis­ten­ciou sof­tvé­ru, ale aj nes­chop­nos­ťou ba­lí­ko­vé­ho rie­še­nia pris­pô­so­biť sa pred­sta­ve fir­my, či od­liš­nej le­gis­la­tí­ve ale­bo biz­nis pros­tre­diu. Ho­ci dnes sa da­jú ho­to­vé sof­tvé­ro­vé ba­lí­ky pris­pô­so­bo­vať viac ako v mi­nu­los­ti (až po úro­veň dop­rog­ra­mo­va­nia no­vých fun­kcií), stá­le sa náj­du si­tuácie, ke­dy sa mu­sí fir­ma pris­pô­so­biť sof­tvé­ru a nie sof­tvér fir­me.

Šan­ce, že vo va­šej ob­las­ti neexis­tu­je vhod­ná, ale­bo do­kon­ca žiad­na po­nu­ka sof­tvé­ru pre va­še pot­re­by, ras­tie, keď pod­ni­ká­te v neš­tan­dar­dnom či čer­stvo vzni­ka­jú­com od­vet­ví, ale­bo ste start-up s net­ra­dič­ným spô­so­bom pod­ni­ka­nia.

3. Pot­re­bu­je­te vy­rie­šiť pod­ni­ka­teľ­ský prob­lém, na kto­rý ne­poz­ná­te od­po­veď

Nik­to netvr­dí, že tech­no­ló­gie sú vše­liek na všet­ky biz­ni­so­vé prob­lé­my, a už vô­bec nie, že ich do­ká­že vy­rie­šiť ne­ja­ká IT fir­ma. Nie­ke­dy však mô­že byť ši­kov­ný tech­no­lo­gic­ký do­dá­va­teľ s bo­ha­tý­mi skú­se­nos­ťa­mi z roz­lič­ných od­vet­ví pre va­šu fir­mu neo­ča­ká­va­ným prí­no­som. Ak má kon­zul­tač­né ka­pa­ci­ty, poz­ná rôz­ne tech­no­ló­gie a má skú­se­nos­ti s ich ap­li­ká­ciou v roz­lič­ne za­me­ra­ných fir­mách, mô­že vy­na­lie­za­vo vy­rie­šiť aj zlo­ži­té pod­ni­ka­teľ­ské prob­lé­my.

Nap­rík­lad vý­rob­ca cuk­ru Ag­ra­na pot­re­bo­va­la v sú­vis­los­ti s de­re­gu­lá­ciou tr­hu v Európ­skej únii ze­fek­tív­niť svo­ju pre­vádz­ku. Ma­na­žé­ri vi­de­li pries­tor v lo­gis­ti­ke a od­po­veď naš­li spo­loč­ne s IT do­dá­va­te­ľom v rie­še­ní pre op­ti­ma­li­zá­ciu zá­so­bo­va­nia, kto­ré za­bra­ňu­je zby­toč­né­mu vy­kla­da­niu a nak­la­da­niu su­ro­vi­ny a eli­mi­nu­je pres­to­je.

Rie­še­nie, kto­ré v se­be kom­bi­nu­je mo­bil­né za­ria­de­nia pre vo­di­čov áut a nak­la­da­čov, ap­li­ká­cie na vy­tvá­ra­nie trás a dis­pe­čer­ské­ho pra­co­vis­ka, syn­chro­ni­zu­je do­voz re­py na vý­ro­bu cuk­ru pres­ne pod­ľa po­žia­da­viek vý­rob­nej lin­ky. Fir­ma tak vie za­brá­niť zby­toč­nej prek­lád­ke de­sia­tok ti­síc ton su­ro­vi­ny a ušet­rí ti­síc­ky ho­dín pres­to­jov nák­lad­ných vo­zi­diel pred fab­ri­kou.

Mi­chal Oh­rab­lo, Sa­les Ma­na­ger ANA­SOFT


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter