Stikbox: Najpraktickejšie prevedenie selfie tyče, ktorú budete mať vždy po ruke

Ak ste fa­nú­ši­kom se­fie fo­tog­ra­fií, po­tom vás is­tot­ne po­te­ší vy­ná­lez, kto­rý v sú­čas­nos­ti bo­ju­je o pria­zeň na por­tá­li Kic­kstar­ter. Ide o špe­ciál­ne stvár­ne­nie te­les­ko­pic­kej sel­fie ty­če s náz­vom Stik­box, kto­rú vám viac pri vcho­de z bez­peč­nos­tných dô­vo­dov ne­vez­mú, v taš­ke či vo vrec­ku vám ne­za­be­rie ani kú­sok mies­ta a roz­lo­žiť si ju bu­de­te môcť ke­dy­koľ­vek bu­de­te chcieť.

Stik­box je sel­fie tyč, kto­rá je za­bu­do­va­ná do oba­lu mo­bil­né­ho te­le­fó­nu. Hli­ní­ko­vá skla­da­cia konštruk­cia je vy­tvo­re­ná tak, aby po zlo­že­ní za­pad­la do kry­tu smar­tfó­nu a sta­la sa tak je­ho pev­nou schrán­kou. Pos­lú­žiť mô­že aj ako jed­no­du­chý sto­jan na te­le­fón. Prak­tic­ká sel­fie tyč je mo­men­tál­ne dos­tup­ná v dvoch ver­ziách pre iP­ho­ne 6/6S a 6S Plus za ce­nu 19 a 29 USD.

stikbox_1.gif

stikbox_2.gif

stikbox_3.jpg

stikbox_4.jpg

Video:


Zdroj: kic­kstar­ter.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter