Batband: Slúchadlá, ktoré si nemusíte vložiť do uší na to, aby ste počúvali hudbu

Aj vy pat­rí­te k oso­bám, kto­ré sa bez hud­by ne­poh­nú ani na krok? Sta­li sa slú­chad­lá do uší va­šou neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou? Lon­dýn­skym tvor­com sa po­da­ri­lo vy­vi­núť pro­dukt, vďa­ka kto­ré­mu bu­de­te môcť po­čú­vať nie­len svo­je ob­ľú­be­né sklad­by, ale zá­ro­veň vám neu­nik­ne nič z ru­chu oko­li­té­ho sve­ta.

Slú­chad­lá Bat­band sa vy­zna­ču­jú jed­no­du­chým, mo­der­ným di­zaj­nom. Sta­čí si ich len na­sa­diť na hla­vu a hud­ba sa vám pros­tred­níc­tvom zvu­ko­vých vĺn a vib­rá­cií dos­ta­ne pria­mo do hla­vy. A to aj bez to­ho, že by ste si ich mu­se­li vlo­žiť do uší. Slú­chad­lá sú vy­ro­be­né z oce­le, na­bí­ja­jú sa cez ká­bel USB a k te­le­fó­nu sa pri­pá­ja­jú pros­tred­níc­tvom tech­no­ló­gie blue­tooth.

batband_fungovanie.jpg

Vy­ná­lez bol pred­sta­ve­ný na server­i Kic­kstar­ter s cie­ľom vy­zbie­rať do kon­ca ok­tób­ra 150-ti­síc USD. Dnes má na svo­jom kon­te už viac ako 480-ti­síc USD. V prí­pa­de, že sa tvor­com po­da­rí na roz­beh­nu­tie pro­duk­cie vy­zbie­rať mi­lión do­lá­rov, vy­tvo­ria mo­bil­nú ap­li­ká­ciu, kto­rá po­čú­va­nie hud­by opäť raz o nie­čo zjed­no­du­ší. Slú­chad­lá náj­du vy­uži­tie nie­len pri po­čú­va­ní hud­by, ale aj pri hra­ní vi­deohier, te­le­fo­no­va­ní, be­ha­ní či pou­ží­va­ní na­vi­gá­cie GPS. Kú­piť si ich v sú­čas­nos­ti mô­že­te za ne­ce­lých 150 USD.

batband2.jpg

batband3.jpg

Video:Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter