Robotický vysávač od LG vypočuje vaše priania aj mimo Vianoc

Ro­bo­tic­ké vy­sá­va­če sú za­sa o nie­čo in­te­li­gen­tnej­šie. Od­te­raz spl­nia va­še pros­by na po­vel, a to aj bez pot­re­by vstá­va­nia či zby­toč­né­ho nas­ta­vo­va­nia. Sta­čí k to­mu pár kli­kov na va­šom te­le­fó­ne.

Spo­loč­nosť LG pri­chá­dza na trh s no­vin­kou v po­do­be vy­lep­še­né­ho ro­bo­tic­ké­ho vy­sá­va­ča HOM-BOT Tur­bo + vy­ba­ve­né­ho tro­ji­cou ka­mier, kto­ré ma­jú za úlo­hu mo­ni­to­ro­vať po­hyb v mies­tnos­ti. Vďa­ka ka­me­ro­vé­mu sys­té­mu tak mô­že­te sle­do­vať ce­lý prie­beh up­ra­to­va­nia na dis­ple­ji svoj­ho mo­bil­né­ho te­le­fó­nu. Ak sa vám bu­de zdať, že is­té mies­to v iz­be si vy­ža­du­je dôk­lad­nej­šiu sta­ros­tli­vosť zo stra­ny vy­sá­va­ča, sta­čí ak ho ozna­čí­te na dis­ple­ji ťuk­nu­tím prs­ta. Ro­bo­tic­ký vy­sá­vač si mies­to za­me­ria a ve­nu­je mu viac po­zor­nos­ti, ako iným čas­tiam mies­tnos­ti.

Ok­rem to­ho ka­me­ry slú­žia aj k lep­šej na­vi­gá­cii, keď­že cez ne vy­sá­vač ne­po­ze­rá len sme­rom pred se­ba, ale zá­ro­veň aj na strop. A prá­ve vďa­ka stro­pu do­ká­že za­ria­de­nie ur­čiť svo­ju ak­tuál­nu po­lo­hu a na zá­kla­de to­ho pra­co­vať sys­te­ma­tic­ky. Tak čo, uví­ta­li by ste do­ma ta­ké­ho­to po­moc­ní­ka?


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter