Revolúcia v displejoch? Ich nové zloženie sa môže podpísať pod dramatické zlacnenie smartfónov

Či už je to v prí­pa­de smar­tfó­nov, tab­le­tov ale­bo te­le­víz­nych ob­ra­zo­viek, hlav­nou sú­čas­ťou ich dis­ple­jov je ITO - oxid in­dia a cí­nu, kto­rý je v ten­kej vrstve prie­hľad­ný a elek­tric­ky vo­di­vý, vďa­ka čo­mu sa stal vhod­ným ma­te­riá­lom na vý­ro­bu LCD mo­ni­to­rov či do­ty­ko­vých dis­ple­jov. Je­ho ce­na však v pos­led­nom de­sať­ro­čí vý­raz­ne vzrást­la, pre­to sa ved­ci roz­hod­li náj­sť ma­te­riál, kto­rý by mo­hol ITO pri vý­ro­be dis­ple­jov nah­ra­diť.

Na­ko­niec ved­ci ob­ja­vi­li no­vý ma­te­riál, kto­rý je op­ro­ti ITO ce­no­vo dos­tup­nej­ší, no stá­le vy­so­ko prie­hľad­ný a extrém­ne vo­di­vý. Fil­my ten­ké iba 10 na­no­met­rov sú vy­ro­be­né z va­na­dá­tu stron­cia a va­na­dá­tu váp­ni­ka. Je­ho ce­na za ki­log­ram vy­chá­dza zhru­ba na 17 USD, stron­cium je do­kon­ca o čo­si lac­nej­šie, za­tiaľ čo ce­na za in­dium sa po­hy­bu­je oko­lo 750 USD za ki­log­ram. V prí­pa­de, že sa no­vý ma­te­riál ako sú­časť dis­ple­jov in­te­li­gen­tných za­ria­de­ní uchy­tí, vý­ro­ba elek­tro­ni­ky by moh­la vý­raz­ne zlac­nieť.

Zdroj: news.psu.edu


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter