Infografika: Top technologické vianočné darčeky poslednej dekády

Od her­ných kon­zol k tab­le­tom a wearab­les: in­fog­ra­fi­ka „Top tech­no­lo­gic­ké dar­če­ky pos­led­nej de­ká­dy" zob­ra­zu­je, ako sa svet vy­ví­ja. Spô­sob, akým trá­vi­me voľ­ný čas, čí­ta­me, pra­cu­je­me ale­bo sle­du­je­me svo­ju kon­dí­ciu, sa neus­tá­le me­ní. S blí­žia­ci­mi sa Via­no­ca­mi je naj­vhod­nej­šia do­ba ohliad­nuť sa za naj­ús­peš­nej­ší­mi tech­no­lo­gic­ký­mi pro­duk­tmi pos­led­ných de­sia­tich ro­kov.

2005

Do­pyt po her­nej kon­zo­le Xbox 360 dra­ma­tic­ky pre­vy­šu­je po­nu­ku. Na za­há­je­nie pre­da­ja ča­ka­li stov­ky mi­lov­ní­kov hier - kon­zo­la bo­la za nie­koľ­ko ho­dín vy­pre­da­ná. O de­väť ro­kov nes­kôr Mic­ro­soft ozná­mil, že po­čet pre­da­ných ku­sov Xbox 360 do­sia­hol 84 mi­lió­nov a tr­žby 37,7 mi­liárd do­lá­rov. Pod­ľa pos­led­nej kal­ku­lá­cie strá­vi­li pou­ží­va­te­lia hra­ním Xbox 360 viac ako 88 mi­liárd ho­dín.

2006

So­ny vrá­ti­lo Mic­ro­sof­tu úder pros­tred­níc­tvom PlayS­ta­tion 3. Od ro­ku 1995, keď bo­la her­ná kon­zo­la pred­sta­ve­ná, sú PlayS­ta­tion a PlayS­ta­tion 2 stá­le naj­pre­dá­va­nej­ším her­ným za­ria­de­ním v his­tó­rii. V sú­čas­nos­ti sa ich pre­da­lo viac ako 344 mi­lió­nov ku­sov.

Infografika-Top-technologicke-darceky-poslednej-dekady.jpg

2007

V ro­ku 2007 sa hra­nie hier spo­ji­lo s fy­zic­kou ak­ti­vi­tou a to vďa­ka roz­ší­re­niu Nin­ten­do Wii. Ma­ga­zín For­bes na­pí­sal o kon­zo­le ako o re­vo­luč­nej, kto­rá zno­vu ob­ja­vi­la hra­nie vi­deohier, uro­bi­la hra­nie viac so­ciál­nym, in­tui­tív­nym a prek­va­pi­vo aj fy­zic­kú ak­ti­vi­tu spra­vi­la zá­bav­nou. Od uve­de­nia na trh sa pre­da­lo viac ako 100 mi­lió­nov ku­sov.

2008

Ťaž­ko si už dnes pred­sta­ví­me ži­vot bez smar­tfó­nov. V ro­ku 2008 do na­šich kon­čín za­ví­tal App­le iP­ho­ne 3G. Do­te­raz sa už v je­ho 12 rein­kar­ná­cii pre­da­lo viac ako 500 mi­lió­nov ku­sov, čo z ne­ho ro­bí naj­pre­dá­va­nej­ší smar­tfón v his­tó­rii.

2009

Ama­zon Kind­le za­po­jil tech­no­ló­gie v do­po­siaľ ne­vyu­ži­tej ob­las­ti a pred­vie­dol „re­vo­lú­ciu" v čí­ta­ní. Kind­le 2 bol uve­de­ný na trh v ro­ku 2009, krát­ko v nas­le­du­jú­com ro­ku uvie­dol za­kla­da­teľ a CEO Ama­zo­nu Jeff Bez­os, že Kind­le vlas­tnia mi­lió­ny ľu­dí a že na kaž­dých 10 pre­da­ných kla­sic­kých kníh pri­pa­dá až 6 e-kníh. V ro­ku 2013 bol od­had­nu­tý po­čet všet­kých pre­da­ných Kind­le za­ria­de­ní na 44 mi­lió­nov.

2010

V ja­nuá­ri 2010 zme­nil pred­sta­ve­ním iPa­du poh­ľad na tab­let CEO spo­loč­nos­ti App­le, Ste­ve Jobs. Na roz­diel od pred­chá­dza­jú­cich PC tab­le­tov bol iPad pre­zen­to­va­ný ako za­ria­de­nie pre kon­co­vých spot­re­bi­te­ľov, kto­ré vy­pl­ní me­dze­ru me­dzi smar­tfón­mi a no­te­book­mi. Do dneš­ných dní bo­lo pre­da­ných viac ako 292 mi­lió­nov ku­sov.

2011

Vo sve­te tech­no­ló­gii bo­li všet­ky oči up­re­né na pred­sta­ve­nie pr­vé­ho ko­mer­čne ús­peš­né­ho phab­le­tu Sam­sung Ga­laxy No­te. Na­priek to­mu, že niek­to­ré mé­dia vzhľa­dom k 5,3-pal­co­vé­mu dis­ple­ju spo­chyb­ňo­va­li prak­tic­kosť vy­uži­tia toh­to za­ria­de­nia, po­čas dvoch me­sia­cov sa pre­da­lo viac ako mi­lión ku­sov.

2012

iPod sa stal mi­ni. Ľah­šej a ten­šej ver­zie iPod mi­ni sa pre­da­lo viac ako tri mi­lió­ny ku­sov po­čas pr­vých troch dní od uve­de­nia do pre­da­ja.

2013

V no­vem­bri 2013 bo­la uve­de­ná na trh ďal­šia ge­ne­rá­cia her­nej kon­zo­ly So­ny PlayS­ta­tion 4. O šesť me­sia­cov nes­kôr vlas­tni­lo no­vú ver­ziu 7 mi­lió­nov do­mác­nos­tí po ce­lom sve­te. Na­priek is­tým stra­tám po­čas nie­koľ­kých sú­bo­jov s Nin­ten­dom Wii sa So­ny na­ko­niec po­da­ri­lo vy­hrať bit­ku me­dzi her­ný­mi kon­zo­la­mi.

2014

Rok 2013 a wearab­les (no­si­teľ­ná elek­tro­ni­ka), kon­krét­ne fit­nes ná­ra­mok. Tr­žby za tie­to za­ria­de­nia vzrást­li roč­ne o 250 %. Od­vet­vie no­si­teľ­ných tech­no­ló­gií vzrás­tlo o 223 %. Vzhľa­dom k sú­čas­né­mu ras­tu je prav­de­po­dob­né, že trh do­siah­ne do ro­ku 2025 pre­di­ko­va­ný míľ­nik 74 mi­liárd do­lá­rov.

2015

Rok 2015 je bez po­chýb ro­kom in­te­li­gen­tných ho­di­niek (smart watch) kom­bi­nu­jú­cich mo­ni­to­ro­va­nie fit­ness ak­ti­vít, zob­ra­ze­nie ča­su a ko­nek­ti­vi­tu v jed­nom. Ce­los­ve­to­vý trh s in­te­li­gen­tný­mi ho­din­ka­mi má po­ten­ciál do­siah­nuť prí­jem až 32 mi­liárd do­lá­rov do ro­ku 2020. Pred­pok­lad pre­da­ných za­ria­de­ní do ro­ku 2018 je 135 mi­lió­nov ku­sov - z to­ho 68 mi­lió­nov ku­sov in­te­li­gen­tných ho­di­niek.

Screenshot 2015-12-22 09.26.38.jpg

Fun­kcie Huawei Watch
  • Pra­cu­jú s An­droid Wear™, umož­ňu­jú pou­ží­va­te­ľom zos­tať v spo­je­ní vďa­ka upo­zor­ne­niu na pri­chá­dza­jú­ce ho­vo­ry, SMS ale­bo e-mai­ly
  • Blue­tooth spo­je­nie s bez­drô­to­vý­mi slú­chad­la­mi a pod­po­ra off-li­ne preh­rá­va­nia stiah­nu­tej hud­by
  • Hla­so­vé ov­lá­da­nie hud­by, vy­hľa­dá­va­nie a na­vi­gá­cia
  • Lo­ka­li­zo­va­nie stra­te­né­ho te­le­fó­nu fun­kciou „Náj­di môj smar­tfón"
  • Kom­pa­ti­bil­ný s An­droid aj iOS za­ria­de­nia­mi
  • Mo­ni­to­ro­va­nie sr­deč­nej frek­ven­cie (PPG sen­zor, kto­rý kvô­li čo naj­pres­nej­šie­mu me­ra­niu ľah­ko vy­čnie­va)
  • Šes­ťo­sí po­hy­bo­vý sen­zor s gy­ros­ko­pom a ak­ce­le­ro­met­rom, kto­rý do­ká­že roz­lí­šiť rad po­hy­bo­vých ak­ti­vít

Pre viac in­for­má­cií nav­štív­te Huawei na con­su­mer.huawei.com/sk/

 

Zdroj: HuaweiOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter