Mozilla uviedla na trh 64-bitový Firefox for Windows

Mo­zil­la do sve­ta pus­ti­la Fi­re­fox 43, pr­vé vy­da­nie, kto­ré pou­ží­va­te­ľom umož­ňu­je stiah­nuť si 64-bi­to­vú ver­ziu pre Win­dows. A ho­ci na tú­to mož­nosť spo­loč­nosť hlas­no neu­po­zor­ňu­je, ide o naj­väč­ší roz­diel me­dzi Fi­re­foxom 43 a je­ho pred­chod­ca­mi.

Naj­väč­šia vý­ho­da 64-bi­to­vé­ho pre­hlia­da­ča bež­iace­ho na 64-bi­to­vom ope­rač­nom sys­té­me - či už ide o Win­dows, ale­bo OS X od App­lu - je to, že do­ká­že ad­re­so­vať viac ako 4 GB pa­mä­te, s kto­rý­mi pra­cu­jú 32-bi­to­vé ver­zie, a pou­ží­va­te­ľo­vi tak umož­ňu­je mať ot­vo­re­né stov­ky zá­lo­žiek a pro­ce­so­ro­vo ná­roč­nej­šie a so­fis­ti­ko­va­nej­šie webo­vé ap­li­ká­cie, nap­rík­lad hry.

Pre Mo­zil­lu pred­sta­vu­je vy­da­nie 64-bi­to­vej ver­zie svoj­ho pre­hlia­da­ča pod­stat­ný krok k dos­tih­nu­tiu kon­ku­ren­cie, kto­rá 64-bi­to­vé pre­hlia­da­če po­nú­ka už dl­ho, v niek­to­rých prí­pa­doch ro­ky.

Nap­rík­lad Goog­le uvie­dol 64-bi­to­vý Chro­me pre Win­dows vla­ni v augus­te, res­pek­tí­ve v no­vem­bri pre OS X. Sa­fa­ri od App­lu a Inter­net Explo­rer od Mic­ro­sof­tu ma­jú 64-bi­to­vé edí­cie eš­te dlh­šie, od ro­ku 2009, res­pek­tí­ve 2006. A k dis­po­zí­cii ich má aj Ope­ra.

Mo­zil­la tak bo­la pos­led­ným z pia­tich pop­red­ných vý­rob­cov inter­ne­to­vých pre­hlia­da­čov, kto­ré­mu 64-bi­to­vá edí­cia chý­ba­la, a ces­ta k nej bo­la kom­pli­ko­va­ná. Ho­ci to­tiž Mo­zil­la po­nú­ka­la 64-bi­to­vú ver­ziu Fi­re­foxu pre OS X a Li­nux, prá­ce na tej pre Win­dows naj­skôr v no­vem­bri 2012 od­lo­ži­la, aby ich za­čiat­kom nas­le­du­jú­ce­ho ro­ka za­se roz­beh­la.

Jej vy­da­nie je pri­tom pre Mo­zil­lu zá­sad­né. Ok­rem iné­ho aj pre­to, aby si ľah­šie udr­ža­la zá­kaz­ní­kov, kto­rí od toh­to ro­ku pre­sed­lá­va­jú na Win­dows 10.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter