Star Wars mánia: Nová hra od Googlu umožní použiť svoj mobil ako svetelný meč

S blí­žia­cou sa pre­mié­rou no­vej epi­zó­dy Star Wars sú mé­diá za­pla­vo­va­né rek­la­ma­mi s tou­to te­ma­ti­kou, ob­ja­vu­jú tak­to la­de­né ap­li­ká­cie a pro­duk­ty. Pris­pieť chcel aj Goog­le - pri­chá­dza s pro­pa­gá­ciou Star Wars v po­do­be hry Lig­htsa­ber Es­ca­pe. Ide o ďal­šiu zo sé­rie webo­vých hier op­ti­ma­li­zo­va­ných pre Chro­me, kto­ré spo­loč­nosť vy­dá­va­la v prie­be­hu pos­led­ných ro­kov a pô­vod­ne bo­li zná­me pod náz­vom Goog­le Expe­ri­ments. V tej­to naj­nov­šej mô­že­te pou­žiť svoj te­le­fón ako sve­tel­ný meč. Hra je roz­de­le­ná na časť pre po­čí­tač a časť pre mo­bil­ný te­le­fón. Vás mo­bil sa po­tom sprá­va ako svet­le­ný meč a na dis­ple­ji po­čí­ta­ča sa zob­ra­zu­je di­anie.

Pri náv­šte­ve do­mov­skej strán­ky hry z váš­ho po­čí­ta­ča sa zob­ra­zí od­kaz, kto­rý vám umož­ní „na­ka­lib­ro­vať sve­tel­ný meč" či­že te­le­fón. Po­tom bu­de­te dr­žať sve­tel­ný meč a mu­sí­te sa vy­rov­nať s úto­kom stormtroo­pe­rov a unik­núť im. Sve­tel­ným me­čom bu­de­te blo­ko­vať ich stre­ly. A na­po­kon sa doč­ká­te aj sú­bo­ja me­čov, keď bu­de­te bo­jo­vať s jed­ným stormtroo­pe­rom. Mu­sí­te však mať dos­ta­toč­ne vý­kon­ný po­čí­tač, Goog­le od­po­rú­ča 2 GHz pro­ce­sor Co­re i5, 4 GB RAM a gra­fi­ku Ge­For­ce 8600GT.

Video:


Zdroj: an­droi­daut­ho­ri­ty.com
chro­me.blog­spot.sk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter