Tim Cook označil chromebooky za lacné „testovacie stroje“

V rám­ci kam­pa­ne Hour of Co­de sa šéf App­lu Tim Cook stre­tol s no­vi­nár­mi a roz­ho­vo­ril sa o tom, ako si spo­loč­nosť pred­sta­vu­je bu­dúc­nosť vzde­lá­va­nia. Pri tej príl­eži­tos­ti dis­ku­to­val aj o ús­pe­chu chro­me­boo­kov Goog­lu na tom­to tr­hu.

V roz­ho­vo­re pre Buz­zFeed bol po­žia­da­ný o ko­men­to­va­nie sku­toč­nos­ti, že chro­me­boo­ky pred­bie­ha­jú iPa­dy, po­kiaľ ide o ich ob­ľú­be­nosť v ame­ric­kých ško­lách. Cook po­ve­dal, že App­le nech­ce nas­le­do­vať stra­té­giu Goog­lu, kto­rý po­nú­ka za níz­ke ce­ny chro­me­boo­ky pre ško­ly ako „tes­to­va­cie stro­je". Ame­ric­ké ško­ly to­tiž up­red­nos­tňu­jú lac­né za­ria­de­nia s in­teg­ro­va­nou klá­ves­ni­cou a trac­kpa­dom pred dra­hý­mi tab­let­mi, ako sú aj iPa­dy od App­lu.

Cook po­ve­dal, že App­le ne­má zá­ujem pre­sa­dzo­vať svo­je tab­le­ty na tes­to­va­nie, skôr vraj chce „po­má­hať štu­den­tom učiť sa a uči­te­ľom vy­učo­vať, a nie tes­to­vať". Ich zá­me­rom je vy­tvo­riť pro­duk­ty, kto­ré umož­ňu­jú de­ťom učiť sa „na inej úrov­ni".

V roz­ho­vo­re pre Mas­hab­le na tom is­tom po­du­ja­tí Cook po­ve­dal, že učeb­ňa bu­dúc­nos­ti bu­de za­lo­že­ná na rie­še­ní prob­lé­mov, krea­ti­vi­te a os­vo­jo­va­ní si se­ba­vy­jad­re­nia.

„Nie som fa­nú­ši­kom tes­to­va­cej vý­uč­by," po­ve­dal Cook. „Mys­lím, že krea­ti­vi­ta je veľ­mi dô­le­ži­tá. Tré­no­vať my­seľ, ako tre­ba my­slieť, je dô­le­ži­té. V tes­to­va­cej vý­uč­be je pod­ľa mňa pri­ve­ľa me­mo­ro­va­nia. Jed­ným slo­vom, všet­ky in­for­má­cie dos­ta­ne­te tu," Cook uká­zal na svoj iP­ho­ne. „Va­ša schop­nosť za­pa­mä­tať si, ke­dy bo­la voj­na vy­hra­tá, nie je veľ­mi re­le­van­tná."


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter