Android by mal v budúcnosti podporovať zobrazenie viacerých aplikácií vedľa seba

Vý­vo­já­ri Goog­lu sa mi­nu­lý týž­deň vy­jad­ri­li v Red­dit AMA (Ask Me Anyt­hing) o tab­le­te Pixel C, kto­rý vy­vo­lal dosť proti­chod­né reak­cie. Zhr­núť by sa da­li asi do ve­ty: Har­dvér je skve­lý, ale sof­tvér ne­vyu­ží­va je­ho mož­nos­ti. Naš­ťas­tie rie­še­nie sof­tvé­ro­vých ne­dos­tat­kov je jed­no­duch­šie ako tých har­dvé­ro­vých. Goog­le plá­nu­je ak­tua­li­zo­vať sof­tvér Pixe­lu C prib­liž­ne raz za me­siac. A jed­na z tých­to ak­tua­li­zá­cií pri­ne­sie to, čo tab­le­tu v sú­čas­nos­ti chý­ba - pod­po­ru via­ce­rých okien.

Na dis­ple­ji väč­ši­ny za­ria­de­ní so sys­té­mom An­droid mô­že­te dnes sle­do­vať na­raz len jed­nu ap­li­ká­ciu, kto­rá za­be­rie ce­lú ob­ra­zov­ku. Niek­to­rí vý­rob­co­via, ako napr. Sam­sung, po­nú­ka­jú vlas­tnú ver­ziu An­droi­du, kto­rá pod­po­ru­je pre­ze­ra­nie viac než jed­nej ap­li­ká­cie v jed­nej chví­li. Prav­da, tú­to fun­kčnosť mu­sí ap­li­ká­cia expli­cit­ne pod­po­ro­vať. Aj niek­to­rí vý­vo­já­ri tre­tích strán za­pra­co­va­li tú­to fun­kčnosť do vlas­tnej ver­zie An­droi­du. Goog­le však zob­ra­zo­va­nie via­ce­rých okien ofi­ciál­ne ne­pod­po­ro­val. Ho­ci An­droid 6.0 Mar­shmallow ob­sa­ho­val expe­ri­men­tál­nu fun­kciu umož­ňu­jú­cu pou­ží­va­te­ľom zob­ra­ziť viac ap­li­ká­cií na­raz, tá sa do ko­neč­nej ver­zie, vy­da­nej v ok­tób­ri, ne­dos­ta­la.

Te­raz, keď Goog­le po­nú­ka svoj an­droi­do­vý tab­let so špe­ciál­ne navr­hnu­tou klá­ves­ni­cou, kto­rá umož­ní je­ho pou­ží­va­nie v úlo­he no­te­boo­ku, žia­da sa, aby pos­ky­tol aj lep­ší spô­sob mul­ti­tas­kin­gu. Pri­ne­sie ho prav­de­po­dob­ne ďal­šia ver­zia An­droi­du s kó­do­vým ozna­če­ním N.

Goog­le expe­ri­men­to­val s im­ple­men­to­va­ním mul­ti­tas­kin­gu už na pre­lo­me ro­kov 2013 a 2014, vla­ni zve­rej­nil aj nie­koľ­ko sní­mok do­ku­men­tu­jú­cich tú­to je­ho sna­hu. Pod­ľa pr­vých návr­hov by si pou­ží­va­teľ mo­hol zvo­liť ľu­bo­voľ­nú ap­li­ká­ciu z ne­dáv­no ot­vo­re­ných a pre­tiah­nuť ju pr­stom na jed­nu stra­nu dis­ple­ja. Za­be­ra­la by tak po­lo­vi­cu ob­ra­zov­ky a na dru­hej po­lo­vi­ci by si rov­na­kým pos­tu­pom mo­hol ot­vo­riť inú ap­li­ká­ciu. Ke­by jed­no­du­cho kli­kol na ap­li­ká­ciu, ot­vo­ri­la by sa v ce­loob­ra­zov­ko­vom re­ži­me.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter