Mozilla ohlásila koniec Firefox OS pre smartfóny

Mo­zil­la ozná­mi­la, že ukon­či­la pre­daj smar­fó­nov s Fi­re­fox OS, ako aj sa­mot­ný vý­voj ope­rač­né­ho sys­té­mu pre ne. Fi­re­fox OS bu­de pok­ra­čo­vať len na IoT a TV.

Fi­re­fox OS do­po­siaľ val­co­va­li lac­nej­šie smar­tfó­ny s An­droi­dom po­chá­dza­jú­ce pre­važ­ne z Čí­ny. Prob­lém bol aj v tom, že sa ho ako plat­for­mu nik­dy ne­po­da­ri­lo pre­sa­diť me­dzi vý­vo­jár­mi, kto­rí da­li rad­šej pred­nosť iOS, Ad­roi­du či Win­dows Pho­ne. Úspech ne­zo­žal na­priek ne­ma­lej in­ves­tí­cii do je­ho vý­vo­ja zo stra­ny Mo­zil­ly.

firefox_os_tv2.jpg

Zá­nik Fi­re­fox OS zna­me­ná aj ko­niec vy­dá­va­nia ak­tua­li­zá­cií sys­té­mu vrá­ta­ne bez­peč­nos­tných up­da­tov. Fi­re­fox pre smar­tfó­ny v po­do­be webo­vé­ho pre­hlia­da­ča však bu­de pok­ra­čo­vať, ale na plat­for­mách An­droid a iOS. Keď­že je Fi­re­fox open-sour­ce pro­jek­tom, do bu­dúc­na sa je­ho vý­vo­ja mô­že cho­piť kto­koľ­vek. Otáz­kou mo­men­tál­ne os­tá­va, ako sa so si­tuáciou vy­rov­na­jú znač­ky, nap­rík­lad ako Pa­na­so­nic v prí­pa­de smart TV, kto­ré Fi­re­fox OS ap­li­ko­va­li do svo­jich za­ria­de­ní.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter