Nový kvantový superpočítač D-Wave 2X ohromil svojím výkonom

Tím ved­cov z NA­SA a Goog­lu ozná­mil, že po­čí­tač D-Wave, spra­cú­va­jú­ci op­ti­ma­li­zač­né úlo­hy, pri­šiel s rie­še­ním sto­mi­lión­krát rých­lej­šie, ako by sa sta­lo s bež­ný­mi po­čí­tač­mi s jed­no­jad­ro­vým pro­ce­so­rom.

„Čo D-Wave zvlád­ne za se­kun­du, by bež­né­mu jed­no­jad­ro­vé­mu po­čí­ta­ču tr­va­lo de­sať­ti­síc ro­kov," uvie­dol Har­tmut Ne­ven, šéf po­čí­ta­čo­vé­ho in­ži­nier­stva v Goog­li.

Vý­vo­já­ri test vní­ma­jú ako sľub­ný krok vpred, kto­rý však nie je úpl­ne bez ob­me­dzenia - tým hlav­ným je ok­rem iné­ho to, že po­čí­tač bol pos­ta­ve­ný na kon­krét­nu úlo­hu, na kto­rej bol tes­to­va­ný. Op­ti­ma­li­zač­ná úlo­ha je ta­ká, v kto­rej exis­tu­je ve­ľa mož­nos­tí, ako do­siah­nuť žia­da­ný vý­sle­dok.

Kla­sic­ký prík­lad je ob­chod­ný ces­tu­jú­ci, kto­rý mu­sí náj­sť naj­efek­tív­nej­šiu ces­tu, ako nav­ští­viť nie­koľ­ko miest, pri­čom tým, ako sú do je­ho iti­ne­rá­ra pri­dá­va­né ďal­šie, zvy­šu­je sa po­čet mož­ných ciest a, po­cho­pi­teľ­ne, aj čas pot­reb­ný na vý­po­čet.

NA­SA ob­dob­né prob­lé­my rie­ši pri ves­mír­nych mi­siách, ale aj v ob­las­ti le­to­vej kon­tro­ly a tes­to­va­cí prob­lém mal sko­ro ti­síc­ku mož­ných pre­men­ných.

„NA­SA vy­uží­va ce­lú šká­lu prog­ra­mov, s kto­rý­mi ne­mož­no pra­co­vať na tra­dič­ných su­per­po­čí­ta­čoch, ak to ma­jú zvlá­dať v ne­ja­kom ro­zum­nom ča­se. Rie­še­ním by tak moh­li byť prá­ve sys­té­my za­lo­že­né na kvan­to­vých ja­voch," ho­vo­rí Ru­pak Biswas, ria­di­teľ vý­skum­ných tech­no­ló­gií NA­SA.

Za­tiaľ exis­tu­jú na sve­te len tri po­čí­ta­če D-Wave 2X. Ok­rem to­ho vy­uží­va­né­ho NA­SA je aj v Ná­rod­nej la­bo­ra­tó­riu v Los Ala­mos, tre­tí po­tom vlas­tní spo­loč­nosť Loc­kheed Mar­tin a vy­uží­va ho Uni­ver­zi­ta Juž­nej Ka­li­for­nie.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter