Minipočítač Pine A64 – lacná konkurencia pre Raspberry Pi

Pred nie­koľ­ký­mi rok­mi bo­la my­šlien­ka mi­ni­po­čí­ta­ča za 35 do­lá­rov neu­ve­ri­teľ­ná. No te­raz tu má­me mo­de­ly za 5 či 9 USD. Prav­da, mo­de­ly Ras­pberry Pi Ze­ro ani CHIP nie sú veľ­mi vý­kon­né.

Je tu však ďal­šia no­vin­ka - mi­nia­túr­ny po­čí­tač Pi­ne A64 je vý­kon­nej­ší ako väč­ši­na po­dob­ných za­ria­de­ní a pri­tom ne­bu­de stáť ani 20 do­lá­rov. V tých­to dňoch sa spus­ti­la na Kic­kstar­te­ri kam­paň, v kto­rej sa ma­jú zhro­maž­diť fi­nan­čné pros­tried­ky na je­ho vý­ro­bu. A zrej­me bu­de ús­peš­ná - cie­ľo­vú su­mu o nie­čo pre­sa­hu­jú­cu 31 000 do­lá­rov sa po­da­ri­lo do­siah­nuť, ba aj prek­ro­čiť za je­di­ný deň.

Pi­ne A64 má 1,2 GHz 64-bi­to­vý pro­ce­sor Allwin­ner so štyr­mi jad­ra­mi Cor­tex-A53 a 1 GB pa­mä­te RAM. Pris­pie­va­te­lia na Kic­kstar­te­ri ho mô­žu zís­kať už od 15 do­lá­rov. Naj­niž­ší mo­del však má len 512 MB RAM a 10/100 Mb/s eter­ne­to­vý port. No ak in­ves­tu­jú 19 do­lá­rov, mô­žu dos­tať mo­del s 1 GB RAM, gi­ga­bi­to­vým eter­ne­tom a ďal­ší­mi ko­nek­tor­mi na ka­me­ru, do­ty­ko­vý pa­nel a gra­fic­ký adap­tér. Do­dáv­ky by sa ma­li za­čať vo feb­ruári 2016.

pine_a64.jpg

Oba mo­de­ly ma­jú gra­fi­ku ARM Ma­li 400MP2, dva por­ty USB 2.0, vý­stup HDMI s pod­po­rou dis­ple­ja s roz­lí­še­ním 3840 × 2160 pixelov, 3,5 mm audio­ko­nek­tor. Mi­ni­po­čí­tač ne­má inter­né úlo­žis­ko, ale dis­po­nu­je slo­tom na kar­tu mic­roSD až do ka­pa­ci­ty 256 GB.

Tvor­co­via tvr­dia, že na po­čí­ta­či mô­že bež­ať ope­rač­ný sys­tém An­droid 5.1, Ubun­tu Li­nux a ďal­šie.

Ak pri­po­jí­te klá­ves­ni­cu, myš, dis­plej a eter­ne­to­vý ká­bel, má­te v pod­sta­te ma­lý níz­koe­ner­ge­tic­ký po­čí­tač. Je tu aj 40-pi­no­vý ko­nek­tor na pri­po­je­nie ďal­šie­ho har­dvé­ru vrá­ta­ne dopl­nkov ur­če­ných pre Ras­pberry Pi.

Video:


Zdroj: li­li­pu­ting.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter