Prvý Resco MADhack vyhrala aplikácia na meranie intenzity osvetlenia

Spo­loč­nosť Res­co us­po­ria­da­la pre štu­den­tov a zá­ujem­cov o vý­voj mo­bil­ných ap­li­ká­cií za­ují­ma­vú ak­ciu s náz­vom MAD­hack. Na ma­ra­tó­ne, kto­rý tr­val od piat­ka ve­če­ra do pol­no­ci nas­le­du­jú­ce­ho dňa, sa pred­sta­vi­lo 12 pro­jek­tov štu­den­tov stred­ných a vy­so­kých škôl až po „os­trie­ľa­ných" prog­ra­má­to­rov. Po­čas hac­kat­ho­nu ra­di­li účas­tní­kom skú­se­ní men­to­ri zo spo­loč­nos­ti Res­co a ce­lú ak­ciu mo­de­ro­val Ju­raj Mo­jík. Zá­ro­veň pre­bie­ha­li sprie­vod­né wor­ksho­py a pred­náš­ky za­me­ra­né na vý­voj mo­bil­ných ap­li­ká­cií, prog­ra­mo­va­cie ja­zy­ky, ak­tuál­ne té­my zo sve­ta vý­vo­ja mo­bil­ných ap­li­ká­cií či sme­ro­va­nie vý­vo­ja pre wearab­les. Sprie­vod­né wor­ksho­py sa za­me­ria­va­li na prak­tic­ké ra­dy na ús­peš­né do­kon­če­nie roz­pra­co­va­ných pro­jek­tov.

„Väč­ši­nu účas­tní­kov tvo­ri­li štu­den­ti vy­so­kých škôl, ne­chý­ba­li však me­dzi ni­mi ani stre­doš­ko­lá­ci a pra­cu­jú­ci ľu­dia. Zdá sa, že MAD­hack sku­toč­ne os­lo­vil ši­ro­ké spek­trum ľu­dí. Ma­li sme prih­lá­se­ných viac ako 80 zá­ujem­cov, z ka­pa­cit­ných dô­vo­dov sme po­čet účas­tní­kov ob­me­dzi­li na 56. Veľ­ký a po­zi­tív­ny oh­las nás veľ­mi te­ší. Z viac ako 50 účas­tní­kov sa na­po­kon vy­tvo­ri­lo 12 tí­mov, kto­ré pra­co­va­li na vy­bra­nom pro­jek­te od piat­ka do so­bo­ty ve­če­ra. V krea­tív­nej at­mos­fé­re vznik­li sku­toč­ne za­ují­ma­vé pro­jek­ty," prez­ra­dil Mi­ros­lav Pom­šár, ve­dú­ci sof­tvé­ro­vé­ho vý­vo­ja v spo­loč­nos­ti Res­co.

Vy­hra­la ap­li­ká­cia na me­ra­nie in­ten­zi­ty os­vet­le­nia

Jed­ným z naj­väč­ších prek­va­pe­ní, kto­ré MAD­hack pri­nie­sol, bo­lo prá­ve množ­stvo vlas­tných ná­pa­dov, s kto­rý­mi účas­tní­ci priš­li. Z dva­nás­tich zreali­zo­va­ných pro­jek­tov po­chá­dza­la väč­ši­na pria­mo z hláv účas­tní­kov. Ví­ťaz­ný tím, kto­rý zís­kal naj­viac hla­sov od zú­čas­tne­né­ho plé­na, si od­nie­sol ok­rem ra­dos­ti aj fi­nan­čnú od­me­nu.

„Štu­den­ti pred­vied­li ob­rov­skú mie­ru krea­ti­vi­ty a in­tuície a pri­nies­li pro­jek­ty, kto­ré os­lo­via ši­ro­kú ve­rej­nosť. Naš­li sa aj ta­kí, kto­rí ne­ma­li pres­nú pred­sta­vu o kon­krét­nej ap­li­ká­cii, ale ve­de­li, čo­mu sa chcú prib­liž­ne ve­no­vať. Ne­ma­li však prob­lém za­po­jiť sa do pro­jek­tu, kto­rý ich os­lo­vil. My sme im zá­ro­veň po­núk­li nie­koľ­ko vlas­tných ná­pa­dov. Vy­brať len je­den ví­ťaz­ný pro­jekt bo­lo sku­toč­ne ťaž­ké, pre­to­že kaž­dý bol v nie­čom za­ují­ma­vý a ori­gi­nál­ny. Naj­viac však za­ujal ví­ťaz­ný pro­jekt s pra­cov­ným náz­vom Lam­pi­ris, kto­rý zís­kal naj­viac hla­sov od všet­kých zú­čas­tne­ných. Je­ho tím sa tak stal ví­ťa­zom pr­vé­ho MAD­hac­ku. Štvorčlen­ný tím v zlo­že­ní Mar­tinPi­ku­lík, Ma­túšČič­man, Ja­kubLich­man a Bo­ris Ha­viar prip­ra­vil ap­li­ká­ciu na me­ra­nie in­ten­zi­ty os­vet­le­nia a vlo­žil ju do sku­toč­ne za­ují­ma­vé­ho gra­fic­ké­ho vy­ho­to­ve­nia," po­ve­dal Mi­ros­lav Pom­šár.

Ká­vo­var na di­aľ­ku či upo­zor­ne­nie na re­ví­zo­ra

Za zmien­ku sto­ja aj ďal­šie za­ují­ma­vé pro­jek­ty, ako nap­rík­lad Ká­vo­var - ap­li­ká­cia, po­mo­cou kto­rej si cez mo­bil spus­tí­te ká­vo­var a uľah­čí­te si tak príp­ra­vu ran­nej ká­vy, ale­bo Auto­mat na auto­ma­ti­zo­va­né vlo­že­nie opa­ku­jú­ce­ho sa kó­du či ap­li­ká­cia Po­zor, re­ví­zor, kto­rá má in­for­mo­vať o prí­tom­nos­ti re­ví­zo­rov v MHD, ale­bo Bus stop, kto­rá vám uká­že ke­dy ide naj­bliž­ší auto­bus zo za­stáv­ky, pri kto­rej prá­ve ste.

„Pro­jek­ty sa po­hy­bo­va­li od viac tech­nic­kých až po ta­ké, kto­ré by si kaž­dý z nás ve­del veľ­mi dob­re pred­sta­viť v bež­nom ži­vo­te. Mark pla­ces by uľah­či­la prá­cu fo­tog­ra­fom a po­moh­la im vrá­tiť sa na mies­ta, kto­ré sa im pá­čia. Vďa­ka Kof­fi by ste si za­se ob­jed­na­li ká­vu cez mo­bil a nás­led­ne si ju len vy­zdvih­li. Ski pa­no­ra­ma by bo­la ob­ľú­be­ná pre­važ­ne me­dzi ly­žiar­mi, pre­to­že in­for­mu­je o ak­tuál­nom sta­ve ob­ľú­be­ných ly­žiar­skych stre­dísk. Na zá­kla­de kva­lit­ných pro­jek­tov a ši­kov­nos­ti pri ich spra­co­va­ní by sme ur­či­te ra­di niek­to­rých štu­den­tov os­lo­vi­li na spo­lup­rá­cu. Naš­li sa však aj ta­kí, kto­rí nás pred­beh­li a sa­mi sa za­ča­li za­ují­mať o mož­nos­ti prá­ce pre Res­co. Sme ra­di, že sme tou­to ak­ciou vy­vo­la­li zá­ujem o prá­cu v sek­to­re vý­vo­ja mo­bil­ných ap­li­ká­cií," uzav­rel Mi­ros­lav Pom­šár, ve­dú­ci sof­tvé­ro­vé­ho vý­vo­ja.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter