Mobilný set Royole-X: Domáce kino, ktoré si nosíte na hlave

Je­den dis­plej pre kaž­dé oko, kva­lit­né oz­vu­če­nie, slú­chad­lá pot­lá­ča­jú­ce oko­li­tý šum... Aj tak­to by sa moh­lo cha­rak­te­ri­zo­vať mo­der­né no­si­teľ­né za­ria­de­nie od spo­loč­nos­ti Royo­le, kto­ré sa vám pos­ta­rá o ne­za­bud­nu­teľ­ný zá­ži­tok kde­koľ­vek sa na­chá­dza­te. Mož­no­že aj za­há­ji mo­bil­nú mul­ti­me­diál­nu re­vo­lú­ciu vo sve­te tech­no­ló­gií.

Kom­pak­tné za­ria­de­nie Royo­le-X je skla­da­cím náh­lav­ným do­má­cim ki­nom, ur­če­ným pre sle­do­va­nie mul­ti­mé­dií na ces­tách. Na pr­vý poh­ľad vý­ro­bok za­uj­me pre­dov­šet­kým svo­jím dô­my­sel­ným di­zaj­nom. Roz­kla­da­cia konštruk­cia Royo­le-X po­zos­tá­va z dvoch čas­tí - z oku­lia­rov a z mo­hut­ných slú­chadiel, kto­ré do­cie­lia do­ko­na­lé od­hluč­ne­nie. Ich útlm pred­sta­vu­je 22 dB.

royole-x_2.jpg

Oku­lia­re sú vý­ni­moč­né v tom, že kaž­dé oko má k dis­po­zí­cii vlast­ný AMO­LED dis­plej s jem­nos­ťou 3300 ppi, kon­tras­tným po­me­rom 10 000:1 a pre zob­ra­ze­nie fa­rieb vy­uží­va 24-bi­to­vý RGB mo­del. Náh­lav­ný set fun­gu­je pod ope­rač­ným sys­té­mom Royo­le-X OS, je vy­ba­ve­ný 16GB vnú­tor­ným úlo­žis­kom a pod­po­rou tech­no­ló­gií HDMI, Wi-Fi a USB OTG. Ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 6000 mAh vy­dr­ží 5 - 7 ho­dín preh­rá­va­nia vi­dea a ov­lá­da­nie je in­teg­ro­va­né v do­ty­ko­vom pa­ne­li na slú­chad­lách.

royole-x_3.jpg

V sú­čas­nos­ti si mô­že­te za­ria­de­nie Royo­le-X pre­dob­jed­nať zo strán­ky In­die­go­go za ce­nu 499 USD. Na vý­ber má­te nie­koľ­ko fa­reb­ných va­riá­cií.

Video:Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter