Mozilla sa chystá zbaviť Thunderbirdu. Brzdí vraj vývoj Firefoxu

Ak sa po­vie Mo­zil­la, kaž­dé­mu sa vy­ba­ví v mys­li pre­hlia­dač Fi­re­fox. No už má­lok­to si spo­me­nie, že spo­loč­nosť pred rok­mi vy­vi­nu­la aj e-mai­lo­vé­ho klien­ta Thun­der­bird. Oba pro­jek­ty pou­ží­va­jú rov­na­ké vy­kres­ľo­va­cie jad­ro a zá­klad­nú tech­no­ló­giu. Vý­kon­ná pred­sed­níč­ka Mo­zil­ly Mit­chell Ba­ker však pred­ne­dáv­nom ozná­mi­la, že spo­loč­nosť chce pres­tať pod­po­ro­vať Thun­der­bird.

„Mno­hí v Mo­zil­le vrá­ta­ne dr­vi­vej väč­ši­ny pred­sed­níc­tva cí­tia pot­re­bu za­me­rať sa na zá­le­ži­tos­ti, ako je Fi­re­fox, kto­rý mô­že ov­plyv­niť ce­lé od­vet­vie," uvied­la Mit­chell Ba­ker. „Pri všet­kej úc­te k Thun­der­bir­du a je­ho ko­mu­ni­te nám už ro­ky bo­lo jas­né, že Thun­der­bird ten­to druh po­ten­ciá­lu ne­má."

Mo­zil­la sa nech­ce ih­neď zba­viť toh­to poš­to­vé­ho klien­ta, sú­čas­ný plán pod­po­ry bu­de pok­ra­čo­vať a ľu­dia mô­žu pro­dukt na­ďa­lej pou­ží­vať. Ko­neč­ný cieľ však je od­bre­me­niť tím Fi­re­foxu od to­ho, aby sa mu­sel sta­rať aj o Thun­der­bird. Chce ho te­da od­ov­zdať ľu­ďom, kto­rí sa oň pos­ta­ra­jú.

Ne­dáv­no sí­ce Mo­zil­la ob­me­dzi­la pod­po­ru pre Thun­der­bird, na­ďa­lej však dos­tá­va ak­tua­li­zá­cie za­bez­pe­če­nia a zá­klad­né zme­ny prev­za­té z Fi­re­foxu, ale do­dá­vať preň no­vé dô­le­ži­té fun­kcie sa spo­loč­nosť nes­na­ži­la už nie­koľ­ko ro­kov. Mo­zil­la Foun­da­tion vraj už ro­ku­je s jed­ným par­tne­rom, kto­rý by mo­hol za­bez­pe­čiť je­ho pod­po­ru v bu­dúc­nos­ti.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter