Výrobcovia LCD majú problém: iPhone plánuje prechod k displejom OLED

Pod­ľa neo­fi­ciál­nych zdro­jov by ma­li ob­ľú­be­né iP­ho­ny prejsť k no­vej tech­no­ló­gii dis­ple­jov OLED. U do­te­raj­ších vý­rob­cov LCD dis­ple­jov, ako aj ďal­ších do­dá­va­te­ľov kom­po­nen­tov tá­to in­for­má­cia vy­vo­la­la znač­né oba­vy.

Tech­no­ló­gia LCD (IPS), kto­rú gi­gant App­le mo­men­tál­ne vy­uží­va pri iP­ho­noch, ako aj ďal­ších svo­jich za­ria­de­niach, je konštruk­čne ná­roč­nej­šia - vy­ža­du­je množ­stvo čas­tí a vrs­tiev, me­dzi kto­ré pa­tria fa­reb­né filtre či pod­svie­te­nie. Na dru­hej stra­ne no­vý typ dis­ple­jov OLED je konštruk­čne jed­no­duch­ší, ne­pot­re­bu­je do­kon­ca ani pod­svie­te­nie, na­priek to­mu však za­ria­de­niam neu­be­rá na kva­li­te.

App­le už tech­no­ló­giu AMO­LED sti­hol otes­to­vať na svo­jich in­te­li­gen­tných ho­din­kách App­le Watch, pre­to ne­ču­do, že sa čo­raz čas­tej­šie za­čí­na po­le­mi­zo­vať o no­vom ty­pe dis­ple­jov s tech­no­ló­giou OLED aj v prí­pa­de iP­ho­nov. Zme­nu mož­no oča­ká­vať naj­skôr až bu­dú­ci rok s prí­cho­dom no­vej ge­ne­rá­cie iP­ho­nov, reál­nej­šie to však vy­ze­rá až na rok 2017/2018.

Neo­fi­ciál­na sprá­va o pre­cho­de k dis­ple­jom OLED po­te­ši­la naj­mä hlav­né­ho do­dá­va­te­ľa pre App­le - spo­loč­nosť LG Dis­play, kto­rá plá­nu­je po­čas nas­le­du­jú­cich troch ro­kov in­ves­to­vať 8,7 mi­liar­dy USD do vý­vo­ja tech­no­ló­gie OLED. Tá by sa moh­la up­lat­niť aj v rám­ci ďal­ších za­ria­de­ní App­lu, ako sú nap­rík­lad Mac­Boo­ky či iMa­cy.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter