F.LUX: Aplikácia, ktorá vám šetrí zrak počas dlhých hodín práce na počítači

Pri prá­ci s po­čí­ta­čom je naj­viac na­má­ha­ný zrak. Po ho­di­nách po­ze­ra­nia do za­pnu­té­ho mo­ni­to­ra os­ta­nú oči una­ve­né a pod­ráž­de­né. Ak však ne­má­te čas na to, aby ste im do­pria­li za­slú­že­ný od­po­či­nok, as­poň čias­toč­ne vám v tom po­mô­že jed­no­du­chá ap­li­ká­cia f.lux.

Sl­neč­né žia­re­nie udr­žu­je or­gan­izmus den­no­den­ne v kon­dí­cii. Len čo sa však za­čne stmie­vať, ľud­ský mo­zog za­čne vy­lu­čo­vať me­la­to­nín - hor­món spô­so­bu­jú­ci po­cit úna­vy. A prá­ve svet­lo z ob­ra­zo­viek mo­ni­to­rov tvor­bu me­la­to­ní­nu pot­lá­ča, vý­sled­kom čo­ho mô­žu byť po­ru­chy spán­ku. Aj keď niek­to­ré z mo­ni­to­rov dis­po­nu­jú sen­zo­rom ja­su a do­ká­žu jas ob­ra­zov­ky up­ra­viť pod­ľa oko­li­té­ho svet­la, tep­lo­ta fa­rieb je ne­men­ná.

f-lux.png

Al­ter­na­tív­ne rie­še­nie po­nú­ka prá­ve re­vo­luč­ná ap­li­ká­cia f.lux, kto­rá na zá­kla­de va­šej po­lo­hy zis­tí prib­liž­ný čas zá­pa­du sl­nka. Len čo za­zna­me­ná zní­že­nie in­ten­zi­ty den­né­ho svet­la, za­čne pod­ľa to­ho me­niť tep­lo­tu fa­rieb ob­ra­zov­ky, vďa­ka čo­mu pou­ží­va­te­ľo­vi prá­cu s po­čí­ta­čom o nie­čo viac sprí­jem­ní.

Ap­li­ká­cia pri­ná­ša aj nie­koľ­ko ďal­ších uži­toč­ných fun­kcií - auto­ma­tic­ky up­ra­vu­je far­by sve­tiel Phillips Hue ale­bo auto­ma­tic­ky nas­ta­ví tma­vú té­mu na OS X Yose­mi­te. Ap­li­ká­ciu f.lux si mô­že­te bez­plat­ne stiah­nuť pre Mac, Win­dows, Li­nux a aj pre za­ria­de­nia s iOS.

Zdroj: li­fe­hac­ker.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter