Nový minipočítač Raspberry Pi Zero stojí len 5 dolárov. Je ešte menší a výkonnejší

Brit­ská spo­loč­nosť Ras­berry v tých­to dňoch uvied­la no­vý mo­del svoj­ho mi­ni­po­čí­ta­ča, kto­rý sa bu­de pre­dá­vať iba za 5 do­lá­rov. Je pod­stat­ne men­ší ako Ras­pberry Pi Mo­del B. Ob­sa­hu­je SoC Broad­com BCM2835 s jed­ným pro­ce­so­ro­vým jad­rom ARM11, tak­to­va­ným na 1 GHz, 512 MB RAM, čo ho pod­ľa vy­jad­re­nia šé­fa Ras­pberry Pi Foun­da­tion Ebe­na Up­to­na ro­bí o 40 až 60 % rých­lej­ším.

Ras­pberry Pi Ze­ro má roz­me­ry 30 × 65 × 6 mm a no­vá veľ­kosť má za nás­le­dok úby­tok niek­to­rých kom­po­nen­tov. Chý­ba eter­ne­to­vý port aj port kom­po­zit­né­ho vi­dea, ko­nek­tor HDMI sa zo štan­dar­dnej veľ­kos­ti zmen­šil na mi­ni HDMI a port USB pl­nej veľ­kos­ti nah­ra­di­li dva por­ty mic­ro USB. Je­den pos­lú­ži na na­pá­ja­nie, dru­hý na dá­ta a pe­ri­fé­rie. Ab­sen­tu­jú aj ko­nek­to­ry CSI a DSI na ka­me­ru a za­po­je­nie dis­ple­ja.


Me­nej kom­po­nen­tov však zna­me­ná aj niž­šie nák­la­dy. O úlo­žis­ko sa pos­ta­rá kar­ta mic­ro SD, kto­rú si mu­sí pou­ží­va­teľ za­ob­sta­rať. K dis­po­zí­cii je aj 40-pi­no­vý ko­nek­tor GPIO, ale bez hea­de­ra. Za dop­la­tok si k zá­klad­nej ver­zii mož­no do­kú­piť súp­ra­vu s ko­nek­to­rom GPIO, re­duk­ciou z mic­roUSB na USB a mi­niH­DMI na HDMI. Vol­teľ­ne si mož­no vy­viesť aj kom­po­zit­ný vi­deo­výs­tup.

K zní­že­niu vý­rob­ných nák­la­dov pris­pel aj jed­nos­tran­ný (sing­le-si­de) di­zajn dos­ky, čo zna­me­ná, že kom­po­nen­ty sú in­šta­lo­va­né iba na jed­nej jej stra­ne.

Pod­ľa pr­vých tes­tov ma­ga­zí­nu Ma­ke­zi­ne je har­dvér tak­mer sto­per­cen­tne kom­pa­ti­bil­ný s pred­chá­dza­jú­ci­mi dos­ka­mi Ras­pberry Pi.

Video:Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter