Microsoft objasnil prerušenie distribúcie Windows 10 verzie 1511

Po nie­koľ­kod­ňo­vom ml­ča­ní Mic­ro­soft vy­svet­lil, pre­čo v ti­chos­ti stia­hol Win­dows 10 ver­zie 1511. A čo je eš­te dô­le­ži­tej­šie, ak­tua­li­zá­cia je späť, a to tak na webe Win­dows Up­da­te, ako aj pros­tred­níc­tvom in­teg­ro­va­né­ho in­šta­lač­né­ho prog­ra­mu.

Ako sa uká­za­lo, dô­vo­dy stiah­nu­tia ak­tua­li­zá­cie bo­li vcel­ku jed­no­du­ché. No­vý sys­tém spô­so­bil niek­to­rým pou­ží­va­te­ľom prob­lé­my. Po nain­šta­lo­va­ní no­vem­bro­vej ak­tua­li­zá­cie sa im ne­za­cho­va­li niek­to­ré nas­ta­ve­nia. Iš­lo kon­krét­ne o po­vo­le­nie ap­li­ká­ciám pou­ží­vať rek­lam­né ID, za­pnu­tie filtra SmartScreen na kon­tro­lu webo­vé­ho ob­sa­hu (URL), syn­chro­ni­zá­ciu za­ria­de­ní a beh ap­li­ká­cií na po­za­dí. Hod­no­ty tý­ka­jú­ce sa tých­to fun­kcií sa po ak­tua­li­zá­cii vrá­ti­li do vý­cho­dis­ko­vé­ho sta­vu. Prob­lém sa vraj tý­kal len ma­lé­ho poč­tu pou­ží­va­te­ľov. Mic­ro­soft sa im os­pra­vedl­nil a pris­ľú­bil, že v naj­bliž­ších dňoch sa všet­ko nap­ra­ví.

Kaž­do­pád­ne te­raz už mô­že­te pou­žiť nás­troj Me­dia Creation Tool na tvor­bu in­šta­lač­ných sú­bo­rov Win­dows 10 vrá­ta­ne no­vem­bro­vej ak­tua­li­zá­cie.

No ak bol dô­vod ta­ký jed­no­du­chý, je čud­né, pre­čo Mic­ro­soft toľ­ko otá­ľal s vy­svet­le­ním.

Zdroj: thurrott.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter