Nová dimenzia 360° fotografií: Pixelio premení váš telefón na šikovný 3D skener

Crowdfun­din­go­vý por­tál Kic­kstar­ter opäť raz pred­sta­vil ino­va­tív­ny a mo­der­ný pro­dukt, kto­rý má za cieľ za­pl­niť is­té re­zer­vy v ob­las­ti tech­no­ló­gií. Je ním 3D ske­ner Pixelio, s kto­rým viac vy­tvo­re­nie 360° kva­lit­ných fo­tog­ra­fií ne­bu­de žiad­ny prob­lém. Zvlád­ne to rých­lo a jed­no­du­cho.

Ske­ner Pixelio bol navr­hnu­tý tak, aby bol ce­no­vo dos­tup­ný nao­zaj kaž­dé­mu a aby zá­ro­veň us­po­ko­jil aj tých naj­ná­roč­nej­ších pou­ží­va­te­ľov. Na vy­ho­to­ve­nie 3D sní­mok po­mo­cou toh­to ske­ne­ra vám bu­de pos­ta­čo­vať kla­sic­ký smar­tfón, prí­pad­ne ka­me­ra GoP­ro. Fo­tog­ra­fie si nás­led­ne mô­že­te ulo­žiť do sú­bo­ru MP4 ale­bo GIF. Je­di­ná ne­vý­ho­da Pixelia je fakt, že ne­má vlas­tnú op­ti­ku. Tú však nah­ra­dí fo­toa­pa­rát na va­šom te­le­fó­ne, kto­rý sa spo­lu s ap­li­ká­ciou 123D Catch pos­ta­rá o pro­fe­sio­nál­ne 360° fo­tog­ra­fie.

skener_pixelio_2.jpg

Ske­ner náj­de up­lat­ne­nie nap­rík­lad u pre­daj­cov na eBay či iných auk­čných por­tá­loch, blo­ge­rov, vlo­ge­rov, gra­fi­kov, ar­chi­tek­tov, realit­ných pra­cov­ní­kov, ale aj u bež­ných pou­ží­va­te­ľov, kto­rí by si chce­li z do­vo­len­ky pri­niesť do­ko­na­lé pa­no­ra­ma­tic­ké zá­be­ry. Ske­ner Pixelio sa to­tiž vy­zna­ču­je pres­ným a sta­bil­ným ob­ra­zom s vy­so­kým roz­lí­še­ním a na­vy­še umož­ňu­je pris­pô­so­bo­vať inter­va­ly, rých­losť po­hy­bu ra­me­na či os­tat­né pa­ra­met­re pre­fe­ren­ciám kaž­dé­ho pou­ží­va­te­ľa.

skener_pixelio_3.png

Mo­men­tál­ne si ho mô­že­te pre­dob­jed­nať za su­mu 88 li­bier s do­ru­če­ním v ap­rí­li 2016.

Video:Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter