Windows 10 má za sebou prvých 100 dní od uvedenia na trh

Vlaj­ko­vá loď Mic­ro­sof­tu, naj­nov­ší OS Win­dows 10, je dos­tup­ný na tr­hu už viac ako 100 dní. Za ten­to krát­ky čas do­ká­zal vy­vo­lať veľ­ký zá­ujem, ale aj ši­ro­kú dis­ku­siu. Pred pár dňa­mi vy­dal pr­vú veľ­kú ak­tua­li­zá­ciu.

Pr­vých 24 ho­dín ži­vo­ta no­vé­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 10 od je­ho uve­de­nia 29. jú­la 2015 bo­lo dy­na­mic­kých. Za je­den deň ino­vo­va­lo za­ria­de­nia na Win­dows 10 až 14 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov. Po 100 dňoch už mož­no ho­vo­riť o viac ako 110 mi­lió­noch ino­vo­va­ných za­ria­de­ní. Win­dows 10 tak v ús­peš­nos­ti pred­sti­hol svoj­ho pred­chod­cu Win­dows 8.

Po pr­vej veľ­kej, oča­ká­va­nej ak­tua­li­zá­cii, kto­rá vy­šla pred pár dňa­mi, tvor­co­via ope­rač­né­ho sys­té­mu ho­vo­ria o naj­kom­pa­ti­bil­nej­šom Win­dows v his­tó­rii. Vy­chá­dza­jú aj zo spät­nej väz­by od 600 par­tne­rov, kto­rí do ak­tua­li­zá­cie pos­kyt­li 4000 ov­lá­da­čov. „Ok­rem par­tne­rov má­me k dis­po­zí­cii 7 mi­lió­nov In­si­de­rov s 10 mi­lión­mi pria­mej spät­nej väz­by, ako aj te­le­met­ric­ké dá­ta, kto­ré vied­li k 200 no­vým fun­kciám ale­bo vy­lep­še­niam," ho­vo­rí Pe­ter Kmoš­ko, pro­duk­to­vý ma­na­žér pre Win­dows v Mic­ro­soft Slo­va­kia.

Te­le­met­ric­ké dá­ta vy­uží­va spo­loč­nosť vý­hrad­ne na zlep­šo­va­nie sof­tvé­ru. Kaž­dý pou­ží­va­teľ má zá­ro­veň mož­nosť ur­čiť, aký typ in­for­má­cií Win­dowsu pos­kyt­ne. Keď­že Win­dows 10 sa hr­dí prív­las­tkom naj­bez­peč­nej­šie­ho Win­dows, úro­veň nas­ta­ve­ní zos­tá­va za­cho­va­ná tak, aby mal kaž­dý pou­ží­va­teľ aj bez pou­ži­tia sof­tvé­ru tre­tej stra­ny, za­ru­če­nú zá­klad­nú ochra­nu v po­do­be an­ti-mal­vé­ru s fun­kciou anti­ví­ru­su a an­ti-phi­sin­gu.

Mic­ro­soft spus­til no­vú fun­kciu Win­dows 10 Emu­lá­tor, kto­rý je dos­tup­ný v slo­ven­či­ne na strán­kach Win­dows 10. Vďa­ka emu­lá­to­ru si mô­že kaž­dý aj bez in­šta­lá­cie vy­skú­šať a po­zrieť jed­not­li­vé fun­kcie Win­dows 10. Bez­plat­ná ino­vá­cia za­ria­de­ní na Win­dows 10 je pre pou­ží­va­te­ľov dos­tup­ná je­den rok. Ok­rem to­ho, stá­le pla­tí, že po ino­vá­cii sa mož­no do 31 dní vrá­tiť k pô­vod­né­mu OS, ho­ci per­cen­to ľu­dí, kto­rí tú­to mož­nosť vy­uží­va­jú, je mi­zi­vé.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter