TOP 20 inovácií, ktoré nebudú chýbať na CES 2016

Za­čia­tok ja­nuá­ra 2016 sa ne­sie v oča­ká­va­ní naj­väč­šie­ho sve­to­vé­ho veľtr­hu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky s náz­vom CES, kto­rý sa ako kaž­dý rok aj ten­to us­ku­toč­ní v ame­ric­kom Las Ve­gas. Eš­te pred ak­ciou vám však pred­sta­ví­me 20 naj­lep­ších ino­vá­cií, vy­bra­ných or­ga­ni­zá­to­rom veľtr­hu, kto­ré nie­len­že pres­ne vy­jad­ru­jú sme­ro­va­nie ce­lé­ho po­du­ja­tia, ale pre­dov­šet­kým uka­zu­jú hlav­né tech­no­lo­gic­ké tren­dy na bu­dú­ci rok.

1. Do­bí­ja­cí sto­jan pre App­le Watch a iP­ho­ne od spo­loč­nos­ti Bel­kin

 

Video:


2. In­te­li­gent­ný bez­drô­to­vý so­nar pre ry­bá­rov od fir­my Dee­per

 

Video:


3. Ma­lý mo­le­ku­lár­ny ana­ly­zá­tor pot­ra­vín Di­et­Sen­sor od Air­spek

 

Video:


4. Eko­lo­gic­ké na­bí­ja­cie ba­té­rie s USB od spo­loč­nos­ti Pi­lot

 

Video:


5. Cú­va­cí asis­tent Ford F-150 Pro Trailer Bac­kup As­sist s prí­ve­som

 

Video:


6. Za­kri­ve­ný po­čí­tač HP EN­VY Cur­ved All-in-One s 34" dis­ple­jom, QHD+ roz­lí­še­ním a 6 rep­ro­duk­tor­mi

 

Video:


7. Bez­drô­to­vé VR oku­lia­re Vu­zix iWear Wire­less

 

Video:


8. Ti­ché slú­chad­lá JBL Ref­lect Aware od Har­man s ak­tív­nym pot­la­če­ním oko­li­té­ho hlu­ku

 

Video:


9. Ume­lá fun­kčná pro­té­za K-1 vy­tvo­re­ná 3D tla­čiar­ňou od spo­loč­nos­ti 3D Sys­tems

 

Video:


10. Rep­ro­duk­to­ry Klipsch Re­fe­ren­ce Pre­mie­re Dol­by At­mos

 

Video:


11. Dron Li­ly Ca­me­ra sa­ma nas­le­du­jú­ca cie­ľo­vú oso­bu

 

Video:


12. In­te­li­gen­tné oku­lia­re ODG R-7 s kom­plet­ným po­čí­ta­čom, či­pom Snap­dra­gon 805 a dvo­ma po­lo­prie­hľad­ný­mi dis­plej­mi

 

Video:


13. In­te­li­gent­ný pr­steň ŌURA s troj­dňo­vou vý­dr­žou

 

Video:


14. Sfé­ric­ký fo­toa­pa­rát Ri­coh The­ta S na na­tá­ča­nie 360° vi­deí

 

Video:


15. Sam­sung Ga­laxy S6 ed­ge+ so za­hnu­tým dis­ple­jom

samsung_galaxy_s6edge+.jpg

16. In­te­li­gen­tné ho­din­ky Sam­sung Gear S2 so sys­té­mom Ti­zen

samsung_gearS2.jpg

17. Klá­ves­ni­ca Sea­board RI­SE od fir­my RO­LI

 

Video:


18. Hla­som ov­lá­da­teľ­ná in­te­li­gen­tná žia­rov­ka Sen­gled Voi­ce

sengled_ziarovka.jpg

19. Ro­bo­tic­ký bar­man So­ma­bar s re­cep­tmi až na 300 kok­tei­lov

 

Video:


20. Tab­let YOGA Tab 3 Pro s pro­jek­to­rom

 

Video:


Zdroj: cesweb.org


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter