Pozor na to. Pri aktualizácii Windows 10 Threshold 2 sa sťahujú 3 GB dát

Mic­ro­soft mi­nu­lý týž­deň sprís­tup­nil pou­ží­va­te­ľom veľ­kú ak­tua­li­zá­ciu Win­dows 10 s náz­vom No­vem­ber Up­da­te, zná­mu pod kó­do­vým ozna­če­ním Thres­hold 2 (čís­lo ver­zie je 1511, ide o zos­ta­ve­nie 10586). Tých, kto­rí ma­jú dá­to­vo li­mi­to­va­né pri­po­je­nie na inter­net, tre­ba upo­zor­niť, že ak­tua­li­zá­cia si vy­ža­du­je stiah­nu­tie 3 GB dát, te­da prak­tic­ky bu­de­te sťa­ho­vať zno­va ce­lý ope­rač­ný sys­tém.

Tí pou­ží­va­te­lia, kto­rí sa k inter­ne­tu pri­pá­ja­jú cez Wi-Fi ale­bo za­bu­do­va­ný dá­to­vý mo­dem, mô­žu pri­po­je­nie ozna­čiť ako úč­to­va­né pod­ľa ob­je­mu pre­ne­se­ných dát. Pod­ľa vy­jad­re­nia Mic­ro­sof­tu sa v ta­kom prí­pa­de ak­tua­li­zá­cie nes­tiah­nu auto­ma­tic­ky. Pou­ží­va­teľ si po­tom mu­sí pri­po­jiť svoj po­čí­tač cez ta­ké pri­po­je­nie, kde pre­ne­se­nie toh­to ob­je­mu dát nes­pô­so­bu­je prob­lém, a ne­chať si ak­tua­li­zo­vať svo­je za­ria­de­nie. To­to rie­še­nie však nie je dos­tup­né pre PC, kto­ré sa k inter­ne­tu pri­pá­ja­jú cez eter­ne­to­vý ká­bel.

Dru­há mož­nosť je vy­pnu­tie auto­ma­tic­kých ak­tua­li­zá­cií cez Win­dows Up­da­te (tá­to mož­nosť je pred­vo­le­ne za­pnu­tá). Pou­ží­va­te­lia edí­cie Win­dows 10 Pro si mô­žu v ap­li­ká­cii Set­ting stiah­nu­tie ak­tua­li­zá­cií od­dia­liť. Pre pou­ží­va­te­ľov Win­dows 10 Ho­me však tá­to voľ­ba nie je k dis­po­zí­cii. Ak ma­jú pri­po­je­nie cez eter­ne­to­vý ká­bel, je­di­ná mož­nosť pre nich je za­ká­zať služ­bu Win­dows Up­da­te.

Mic­ro­soft upo­zor­ňu­je, že dis­tri­bú­cia ak­tua­li­zá­cie sa us­ku­toč­ňu­je pos­tup­ne v prie­be­hu 31 dní, pre­to je mož­né, že pre vás up­gra­de eš­te nie je k dis­po­zí­cii. Prí­pad­ne si skon­tro­luj­te, či ne­má­te ak­ti­vo­va­nú voľ­bu na od­kla­da­nie up­gra­dov.

In­šta­lá­cia up­gra­du je po­dob­ná ako pri pred­chá­dza­jú­cej ak­tua­li­zá­cii. Pou­ží­va­teľ vi­dí kru­ho­vý uka­zo­va­teľ prie­be­hu a po nás­led­nom pr­vom prih­lá­se­ní k pou­ží­va­teľ­ské­mu úč­tu sa nain­šta­lu­jú ap­li­ká­cie, čím je pro­ces ak­tua­li­zá­cie ukon­če­ný. Pou­ží­va­teľ nep­rí­de o ni­ja­ké osob­né dá­ta či nas­ta­ve­nia.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter