Google zverejnil open source systém určený na vývoj inteligentnejších aplikácií

Jed­né­ho dňa v nie ta­kej vzdia­le­nej bu­dúc­nos­ti by za vás mo­bil­né ap­li­ká­cie moh­li re­zer­vo­vať stôl v reš­tau­rá­cii ale­bo navr­hnúť pre­hliad­ku pa­mia­tok v no­vom byd­lis­ku. To­to sa už čos­ko­ro pod­ľa ana­ly­ti­kov mô­že stať reali­tou. Po­mo­hol to­mu aj Goog­le, kto­rý ozná­mil za­lo­že­nie open sour­ce sys­té­mu uče­nia pre prís­tro­je.

Sys­tém naz­va­ný Ten­sorFlow je múd­rej­ší, rých­lej­ší a flexibil­nej­ší ako aký­koľ­vek pô­vod­ný sof­tvér na uče­nie stro­jov od Goog­lu.

"Pred pár rok­mi ste ne­moh­li s ap­li­ká­ciou od Goog­lu ko­mu­ni­ko­vať pre hluk na uli­ci. Ani ste od nej ne­moh­li chcieť pre­čí­tať ná­pis v ruš­ti­ne a pre­lo­žiť ho," pí­še ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Goog­lu Sun­dar Pi­chai na webo­vej strán­ke spo­loč­nos­ti. "Na­še ap­li­ká­cie na to jed­no­du­cho ne­bo­li dosť in­te­li­gen­tné. Onedl­ho na tom však bu­dú ove­ľa, ove­ľa lep­šie. Vďa­ka uče­niu stro­jov sa tie­to po­ky­ny vý­znam­ne uľah­čia."

Ten­sorFlow by sa mal pod­ľa Goog­lu ľah­šie adap­to­vať no­vým vý­sku­mom a ap­li­ká­ciám.

"Je to ľah­ko zdo­ko­na­li­teľ­ný učia­ci sys­tém," uvie­dol Pi­chai. "Mô­že bež­ať len na jed­nom smar­tfó­ne, ale aj na ti­síc­kach rôz­nych po­čí­ta­čov v dá­to­vých cen­trách. Ten­sorFlow te­raz vy­uží­va­me na roz­poz­ná­va­nie re­či na ši­kov­né od­po­ve­de v In­boxe ale­bo na hľa­da­nie v Goog­le Pho­tos."

Tech­no­ló­giu Goog­lu te­raz mô­žu vy­uží­vať aj os­tat­ní in­ži­nie­ri a vý­skum­ní­ci. Goog­le to­tiž svoj sof­tvér ot­vo­ril ve­rej­nos­ti.

Uče­nie stro­jov spa­dá pod ši­ro­kú ob­lasť ume­lej in­te­li­gen­cie. Tá má umož­niť stro­jom vy­ko­ná­vať úko­ny, kto­ré tra­dič­ne spa­da­jú pod ľud­skú čin­nosť. Me­dzi tie úko­ny pat­rí nap­rík­lad roz­ho­do­va­nie ale­bo prek­la­da­teľ­ská čin­nosť.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter