Windows 7 Professional už v nových PC nebude smieť byť

Mic­ro­soft v ti­chos­ti ukon­ču­je pod­po­ru Win­dows 7 Pro­fes­sio­nal a vý­rob­com, res­pek­tí­ve pre­daj­com po­čí­ta­čov na­ria­dil, že do ro­ka mu­sia pres­tať s pre­din­šta­lo­va­ním toh­to sys­té­mu do svo­jich pro­duk­tov - pres­nej­šie do 31. ok­tób­ra 2016.

Po tom­to dá­tu­me bu­dú môcť iba dop­re­dať tie po­čí­ta­če s Win­dows 7, kto­ré bu­dú mať stá­le eš­te v zá­so­be, no­vé po­čí­ta­če už bu­dú mu­sieť vy­ba­viť no­vým ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 10.

A rov­na­ký dead­li­ne pla­tí aj pre Win­dows 8.1 (vrá­ta­ne ver­zie Pro), pre Win­dows 8 Mic­ro­soft sta­no­vil ako fi­nál­ny dá­tum do­kon­ca už 30. jún 2016. Ide o jas­ný sig­nál, že spo­loč­nosť sa chce za­me­rať iba na je­di­ný zo svo­jich ope­rač­ných sys­té­mov, te­da Win­dows 10 .

Pô­vod­ný ter­mín kon­ca pre­da­ja Win­dows 7 Pro­fes­sio­nal mal byť 31. ok­tó­ber 2014 (dva ro­ky po pred­sta­ve­ní Win­dows 8), skra­ja da­né­ho ro­ka však Mic­ro­soft svo­je roz­hod­nu­tie pre­hod­no­til a dá­tum na­ko­niec pla­til len pre do­má­ce ver­zie ope­rač­né­ho sys­té­mu s tým, že pre ver­ziu Pro­fes­sio­nal dá vý­rob­com/pre­daj­com roč­ný „nás­kok", čo te­raz ro­bí.

Po 31. ok­tób­ri 2016 bu­de mať Win­dows 7 Pro­fes­sio­nal eš­te ďal­šie „dva ro­ky ži­vo­ta", ako ús­tu­pok Mic­ro­sof­tu s oh­ľa­dom na od­miet­nu­tie Win­dows 8 a 8.1 v rám­ci fi­riem. To zna­me­ná, že spo­loč­nos­ti s ná­le­ži­tý­mi li­cen­čný­mi do­ho­da­mi a špe­ciál­nym sof­tvé­ro­vým pois­te­ním bu­dú môcť po do­bu dvoch ro­kov pri no­vých po­čí­ta­čoch s pre­din­šta­lo­va­nou „de­siat­kou" uro­biť eš­te ich prí­pad­ný downgra­de na Win­dows 7.

De­fi­ni­tív­ny ko­niec pod­po­ry Win­dows 7 Mic­ro­soft plá­nu­je na ja­nuár 2020, keď preň mie­ni vy­dať pos­led­ný bez­peč­nost­ný up­da­te.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter