Nový Firefox 42 prináša ochranu proti reklamám a sledovaniu

Mo­zil­la ten­to týž­deň vy­da­la Fi­re­fox 42 pre des­kto­po­vé aj mo­bil­né ope­rač­né sys­té­my. Des­kto­po­vý Fi­re­fox už vy­šiel aj v 64-bi­to­vej ver­zii pre Win­dows. Jed­na z naj­zau­jí­ma­vej­ších no­vých fun­kcií je ochra­na pro­ti sle­do­va­niu.

Tá je k dis­po­zí­cii v pred­vo­le­nom nas­ta­ve­ní v spo­je­ní s re­ži­mom súk­rom­né­ho pre­hlia­da­nia (Pri­va­te Browsing mo­de) a blo­ku­je všet­ky sle­do­va­cie skrip­ty, kto­ré ma­jú do či­ne­nia s rek­la­ma­mi a ana­lý­za­mi. Za­tiaľ čo re­žim súk­rom­né­ho pre­hlia­da­nia za­bez­pe­čí, že sa his­tó­ria váš­ho pre­hlia­da­nia a cookies neuk­la­da­jú lo­kál­ne, no­vá ochra­na sa pos­ta­rá o to, aby vás ne­moh­li sle­do­vať trac­ke­ry tre­tích strán vrá­ta­ne so­ciál­nych sie­tí a ana­ly­tic­kých spo­loč­nos­tí a zís­ka­vať dá­ta o va­šom pre­hlia­da­ní.

Video:


Z ďal­ších no­vi­niek tre­ba spo­me­núť prep­ra­co­va­né­ho správ­cu he­siel, kto­rý je te­raz preh­ľad­nej­ší. Na dve klik­nu­tia mož­no sko­pí­ro­vať do schrán­ky prih­la­so­va­cie me­no i hes­lo. Ak­tua­li­zá­cia pri­ná­ša aj no­vú iko­nu rep­ro­duk­to­ra na pa­nel, kde sa preh­rá­va hud­ba ale­bo vi­deo. Náj­de­te ju ved­ľa krí­ži­ka na za­vre­tie pa­ne­la. Ak na ňu klik­ne­te, stl­mí sa zvuk.

No­vý Fi­re­fox si mô­že­te stiah­nuť z tej­to strán­ky. Kom­plet­ný zoz­nam zmien náj­de­te tu.

Zdroj: neowin.net


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter