Microsoft dramaticky znižuje kapacitu účtov na OneDrive

Mic­ro­soft oh­lá­sil ra­di­kál­ne zme­ny tý­ka­jú­ce sa je­ho služ­by clou­do­vé­ho úlo­žis­ka OneD­ri­ve. Ru­ší neob­me­dze­ný úlož­ný pries­tor pre pou­ží­va­te­ľov Of­fi­ce 365. Zní­žil aj ka­pa­ci­tu úlo­žis­ka pos­ky­to­va­né­ho za­dar­mo všet­kým pou­ží­va­te­ľov z 15 na 5 GB. Od­ôvod­ňu­je to zis­te­ním, že niek­to­rí je­ho zá­kaz­ní­ci vy­uží­va­li aj viac ako 75 TB clou­do­vé­ho úlož­né­ho pries­to­ru z jed­né­ho úč­tu.

„Keď sme za­vied­li neob­me­dze­né clou­do­vé úlo­žis­ko pre spot­re­bi­teľ­ských pred­pla­ti­te­ľov Of­fi­ce 365, nie­koľ­ko pou­ží­va­te­ľov zá­lo­ho­va­lo ve­ľa po­čí­ta­čov a ulo­ži­lo si ce­lé zbier­ky fil­mov a nah­rá­vok DVR. V niek­to­rých prí­pa­doch to pre­sia­hlo 75 TB úlo­žis­ka na jed­né­ho pou­ží­va­te­ľa, čo je 14 000-ná­so­bok prie­me­ru," vy­jad­ril sa Mic­ro­soft.

Pre­to sa roz­ho­dol pre nas­le­du­jú­ce zme­ny:

- Zru­ší neob­me­dze­né úlo­žis­ko pre pred­pla­ti­te­ľov slu­žieb Of­fi­ce 365 Ho­me, Per­so­nal a Uni­ver­si­ty, od­te­raz im bu­de pos­ky­to­vať 1 TB úlo­žis­ka na OneD­ri­ve.

- Zru­ší mož­nosť do­kú­pe­nia 100 GB a 200 GB ka­pa­ci­ty na­vy­še pre no­vých pou­ží­va­te­ľov, od za­čiat­ku ro­ka 2016 bu­de tá­to mož­nosť nah­ra­de­ná mož­nos­ťou pred­pla­te­nia 50 GB za 1,99 do­lá­ra na me­siac.

- Ob­me­dzí veľ­kosť úlo­žis­ka pos­ky­to­va­né­ho za­dar­mo pre všet­kých pou­ží­va­te­ľov, exis­tu­jú­cich i no­vých, z 15 na 5 GB a ukon­čí aj pos­ky­to­va­nie15 GB bo­nu­su pre ma­ji­te­ľov fo­toa­pa­rá­tov.

Zme­ny sa za­čnú up­lat­ňo­vať od za­čiat­ku ro­ka 2016. Tí pou­ží­va­te­lia, kto­rí prek­ra­ču­jú no­vé kvó­ty, bu­dú mať prís­tup k svo­jim sú­bo­rom po do­bu naj­me­nej 12 me­sia­cov, pri­čom tri me­sia­ce bu­dú mať pl­ný prís­tup k úč­tu a po­čas ďal­ších 9 me­sia­cov bu­dú môcť sú­bo­ry čí­tať, ale nie pri­dá­vať. Po up­ly­nu­tí tej­to do­by im mô­že Mic­ro­soft zne­mož­niť prís­tup k úč­tu, prí­pad­ne aj sú­bo­ry zma­zať.

Ďal­šie pod­rob­nej­šie in­for­má­cie po­nú­ka Mic­ro­soft na blo­gu OneD­ri­ve.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter