Google: Chrome OS nekončí, dostane nové funkcie

Na­priek to­mu, že ne­dáv­ne zves­ti naz­na­čo­va­li, že Goog­le chce do ro­ku 2017 spo­jiť Chro­me OS a An­droid do jed­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu, zdá sa, že to tak ne­bu­de. Spo­loč­nosť de­men­to­va­la sprá­vy z mi­nu­lé­ho týž­dňa a tvr­dí, že Chro­me OS tu zos­ta­ne.

Goog­le sí­ce priz­ná­va, že pra­co­val na spô­so­be, ako spo­loč­ne zlep­šiť obid­va ope­rač­né sys­té­my, ale to vraj nez­na­me­ná, že vý­sled­kom by ma­lo byť pos­tup­né ukon­če­nie vý­vo­ja Chro­me OS.

„V pos­led­ných dňoch sa ob­ja­vi­li špe­ku­lá­cie oh­ľad­ne bu­dúc­nos­ti Chro­me OS a chro­me­boo­kov v tom zmys­le, že Chro­me OS sa za­čle­ní do An­droi­du. Ho­ci sme pra­co­va­li na spô­so­be, ako spo­jiť to naj­lep­šie z oboch ope­rač­ných sys­té­mov do­ved­na, nep­lá­nu­je­me pos­tup­ne skon­co­vať s Chro­me OS,ʺ pí­še Goog­le v blo­go­vom prís­pev­ku.

Ďalej zdô­raz­ňu­je ús­pe­chy chro­me­boo­kov s Chro­me OS, kto­rých sa vraj v ame­ric­kých ško­lách den­ne ak­ti­vu­je 30 000 ku­sov. Chro­me OS sa má čos­ko­ro ob­ja­viť aj v ďal­šom dru­hu za­ria­de­ní - Asus sa chys­tá uviesť ty­čin­ko­vý mi­ni­po­čí­tač Chro­me­bit s tým­to ope­rač­ným sys­té­mom. V ro­ku 2016 ma­jú prísť na trh aj de­siat­ky no­vých chro­me­boo­kov. Goog­le je te­da pev­ne od­hod­la­ný pok­ra­čo­vať v pod­po­re Chro­me OS a chce doň pri­dať no­vé fun­kcie, napr. šir­šiu pod­po­ru an­droi­do­vých ap­li­ká­cií, no­vý preh­rá­vač mé­dií, no­vý vi­zuál na zá­kla­de Ma­te­rial De­sig­nu, ale aj zvý­šiť je­ho vý­kon a bez­peč­nosť.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter