Autori Toru predstavili nástroj na anonymné četovanie

Tor Pro­ject v sna­he zvý­šiť bez­peč­nosť on-li­ne správ spus­til no­vý če­to­va­cí nás­troj. Tor Mes­sen­ger umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom viesť kon­ver­zá­ciu cez sieť Tor ((The Onion Rou­ter)) spô­so­bom, kto­rý za­brá­ni lo­ka­li­zá­cii účas­tní­kov. To zna­me­ná, že ob­sah správ bu­de vi­di­teľ­ný iba pre účas­tní­kov ko­mu­ni­ká­cie.

Pou­ží­va­te­lia, kto­rí chcú zos­tať v ano­ny­mi­te, mô­žu pou­žiť Tor Mes­sen­ger na če­to­va­nie cez služ­by ako Fa­ce­book Chat či Goog­le Talk, a to aj v prí­pa­de, ak sú v ich kra­ji­ne blo­ko­va­né. Crossplat­for­mo­vý klient pod­po­ru­je ok­rem už spo­mí­na­ných slu­žieb aj Jab­ber (XMPP), IRC, Twit­ter a Yahoo.

Prog­ram ne­ko­mu­ni­ku­je cez tzv. dark web, ale po­sie­la sprá­vy cez množ­stvo inter­ne­to­vých sme­ro­va­čov, aby sa ich pô­vod ne­dal vy­sto­po­vať.

Na zvý­še­nie bez­peč­nos­ti mô­žu byť sprá­vy aj šif­ro­va­né. Tá­to fun­kcia je za­pnu­tá v pred­vo­le­nom nas­ta­ve­ní, obe stra­ny v kon­ver­zá­cii však mu­sia mať nas­ta­ve­né tzv. off-the-re­cord (OTR) šif­ro­va­nie. To si vy­ža­du­je, aby si obe stra­ny vy­me­ni­li taj­ný kľúč, pot­reb­ný na de­kó­do­va­nie správ, kto­ré si nav­zá­jom po­sie­la­jú.

Tor Mes­sen­ger je v sú­čas­nos­ti v be­ta ver­zii a mu­sí eš­te pod­stú­piť bez­peč­nos­tné tes­ty.

Zdroj: bbc.com
the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter