Doplnkov pre Edge sa vraj dočkáme až na jar

Mic­ro­soft chcel do­dať pod­po­ru pre roz­ší­re­nia do svoj­ho no­vé­ho pre­hlia­da­ča Ed­ge do kon­ca toh­to ro­ka. No dos­tal sa do meš­ka­nia, dopl­nky by vraj ma­li do­ra­ziť v nas­le­du­jú­cej ak­tua­li­zá­cii, plá­no­va­nej na bu­dú­ci rok. Pod­ľa in­for­má­cií z webu Fav­Browser.com to však ne­bu­de hneď na za­čiat­ku ro­ka, ale až nie­ke­dy na jar.

Pod­po­ra dopl­nkov pre Ed­ge sa v sú­čas­nos­ti tes­tu­je inter­ne a spo­loč­nosť chce umož­niť vý­vo­já­rom dopl­nkov pre Chro­me a Fi­re­fox ľah­ké por­to­va­nie ich ap­li­ká­cií. Len čo bu­de pod­po­ra roz­ší­re­ní prip­ra­ve­ná, pou­ží­va­te­lia sys­té­mu Win­dows 10 si bu­dú môcť in­šta­lo­vať dopl­nky z Win­dows Sto­ru. Dov­te­dy však bu­de Ed­ge pre mno­hých ne­pou­ži­teľ­ný.

Nie je cel­kom jas­né, pre­čo doš­lo k ones­ko­re­niu, ale mož­no pred­pok­la­dať, že zá­me­rom Mic­ro­sof­tu je čo naj­vyš­šie za­bez­pe­če­nie Ed­ge, a tak pot­re­bu­je ne­ja­ký čas na­vy­še, aby sa uis­til o tom, že ap­li­ká­cie tre­tích strán bu­dú v rám­ci pre­hlia­da­ča úpl­ne bez­peč­né.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter