Google plánuje spojiť Chrome OS a Android do jedného operačného systému

Spo­loč­nosť Goog­le, vy­ví­ja dva ope­rač­né sys­té­my - An­droid pre mo­bil­né za­ria­de­nia a Chro­me OS pre po­čí­ta­če a no­te­boo­ky, ozná­mi­la, že ich už čos­ko­ro pre­po­jí do jed­né­ho uni­ver­zál­ne­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu. Tým­to kro­kom by si An­droid po­sil­nil svo­ju po­zí­ciu a roz­ší­ril by sa aj na os­tat­né za­ria­de­nia.

To­to pre­po­je­nie bu­de zna­me­nať ko­niec chro­me­boo­kov, kto­ré nás­led­ne nah­ra­dia no­vé po­čí­ta­če s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid pre no­te­boo­ky. Sú­čas­ný stav, keď mož­no na Chro­me OS pou­ží­vať vy­bra­né ap­li­ká­cie pre An­droid, sa zrej­me zme­ní na si­tuáciu, keď bu­de hlav­ným sys­té­mom An­droid s fun­kcia­mi Chro­me OS. No Chro­me OS sa úpl­ne ne­vyt­ra­tí. Bu­de sa vy­ví­jať aj na­ďa­lej v rám­ci open sour­ce pro­jek­tu s náz­vom Chro­mium a aj v rám­ci servisn­ej pod­po­ry pre exis­tu­jú­ce chro­me­boo­ky.

Pr­vé­ho po­čí­ta­ča s hyb­rid­ným ope­rač­ným sys­té­mom by sme sa ma­li doč­kať naj­nes­kôr v ro­ku 2017.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter