Klávesnica SwiftKey pre smartfóny už predpovedá dve nasledujúce slová

Fir­ma Swif­tKey, kto­rá sto­jí za ob­ľú­be­nou klá­ves­ni­cou pre do­ty­ko­vé za­ria­de­nia, sprís­tup­ni­la jej no­vú tes­to­va­ciu ver­ziu. Swif­tKey 6.0 be­ta pri­ná­ša nie­koľ­ko no­vi­niek. Tvor­co­via pre­ro­bi­li pa­nel s emo­dži (čo je az­da jed­na z me­nej vzru­šu­jú­cich zmien), aby umož­nil rých­lej­šie vy­hľa­da­nie po­ža­do­va­né­ho zna­ku, a zlep­ši­li me­nu nas­ta­ve­ní, kto­ré je te­raz in­tui­tív­nej­šie a kraj­šie.

swiftkey_6_0.jpg

A je tu eš­te jed­na vý­znam­ná no­vá fun­kcia - pre­dik­cia až dvoch nas­le­du­jú­cich slov. Nej­de však o to, že vám sof­tvér navr­hne dve mož­nos­ti na ďal­šie slo­vo a z nich si vy­be­rie­te jed­nu, kto­rá vám vy­ho­vu­je. Pre­dik­cia sa tý­ka ďal­ších dvoch slov, kto­ré bu­dú prav­de­po­dob­ne nas­le­do­vať vo ve­te. Ne­fun­gu­je to úpl­ne vždy, iba v prí­pa­de, keď klá­ves­ni­ca „vie", čo chce­te po­ve­dať.

swiftkey_6_0_beta.png

Swif­tKey avi­zu­je aj ver­ziu vy­uží­va­jú­cu neu­ró­no­vé sie­te, kto­rá by ma­la pod­stat­ne zlep­šiť schop­nosť op­ra­vy a pred­po­ve­da­nia slov. Jej be­ta ver­zia je za­tiaľ k dis­po­zí­cii len pre an­glič­ti­nu.

Swif­tKey 6.0 be­ta si mô­že­te za­dar­mo stiah­nuť z Goog­le Play.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter