Microsoft predstavil funkciu Continuum v novom videu

Fun­kciu Con­ti­nuum pre Win­dows 10 ozná­mil Mic­ro­soft už v ap­rí­li. V pod­sta­te umož­ní zme­niť kaž­dé za­ria­de­nie s Win­dows 10 na sto­lo­vý po­čí­tač, tak­že bu­de­te môcť pou­ží­vať klá­ves­ni­cu a myš pri prá­ci s ap­li­ká­cia­mi, ako­by bo­li spus­te­né na des­kto­pe. Spo­loč­nosť však tú­to fun­kciu eš­te de­tail­ne nep­red­vied­la.

Con­ti­nuum je za­lo­že­né na my­šlien­ke, že pou­ží­va­teľ mô­že pok­ra­čo­vať v prá­ci za­ča­tej na sto­lo­vom po­čí­ta­či kde­koľ­vek a na ľu­bo­voľ­nom za­ria­de­ní bez oh­ľa­du na je­ho roz­me­ry, pri­čom bu­de mať k dis­po­zí­cii kon­zis­ten­tné pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie a mô­že pra­co­vať tak ako zvy­čaj­ne. Uni­ver­zál­na ap­li­ká­cia po­be­ží na smar­tfó­ne ako PC ap­li­ká­cia a bu­de sa dať ov­lá­dať des­kto­po­vý­mi pe­ri­fé­ria­mi.

V no­vom vi­deu, kto­ré sa ob­ja­vi­lo na inter­ne­te, Mic­ro­soft pro­pa­gu­je Con­ti­nuum. Moh­li ho vi­dieť aj účas­tní­ci tla­čo­vej kon­fe­ren­cie Ace­ru, kde bol pred­sta­ve­ný ok­rem iné­ho aj no­vý vlaj­ko­vý smar­tfón Ja­de Pri­mo s Win­dows 10 Mo­bi­le, pro­ce­so­rom Snap­dra­gon 808, 3 GB pa­mä­te a 32 GB úlo­žis­kom, kto­rý má dob­re zvlád­nuť Con­ti­nuum. Pod­ľa geek.com bu­de k to­mu­to te­le­fó­nu pri­ba­le­ná aj klá­ves­ni­ca a myš.

Video:


Zdroj: win­be­ta.org
zdnet.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter