Google aktívne indexuje už aj obsah aplikácií pre iOS

Goog­le už ne­ja­ký čas expe­ri­men­tu­je s rôz­ny­mi úrov­ňa­mi in­dexova­nia ap­li­ká­cií, väč­ši­nou sa však za­me­ria­val na ap­li­ká­cie pre An­droid. Čo in­dexova­nie zna­me­ná v praxi? Ak nap­rík­lad vý­sle­dok na váš do­pyt bu­de náj­de­ný na Fa­ce­boo­ku, po klik­nu­tí naň sa vám neot­vo­rí web, ale bu­de­te pres­me­ro­va­ní do ap­li­ká­cie vo va­šom te­le­fó­ne, v kto­rej sa po­tom vý­sle­dok zob­ra­zí.

V má­ji Goog­le umož­nil za­viesť in­dexova­nie ap­li­ká­cií aj vý­vo­já­rom iOS. Spo­čiat­ku bo­li in­dexova­né od­ka­zy k dis­po­zí­cii iba pre „ma­lú sku­pi­nu tes­to­va­cích par­tne­rov" a kom­pa­ti­bi­li­ta bo­la ob­me­dze­ná na Chro­me a ap­li­ká­cie Goog­lu. V tých­to dňoch in­dexova­nie roz­ší­ril aj na naj­nov­šie ap­li­ká­cie pre iOS 9. To zna­me­ná, že vý­vo­já­ri te­raz mô­žu dos­tať ob­sah svo­jich ap­li­ká­cií do vý­sled­kov vy­hľa­dá­va­nia na Sa­fa­ri pre iOS pri­da­ním uni­ver­zál­ne­ho od­ka­zu do svo­jej ap­li­ká­cie pre iOS 9 a in­teg­ro­va­ním SDK Goog­lu.

Struč­ne po­ve­da­né, ap­li­ká­cie Chro­me pre iP­ho­ne a iPad a Sa­fa­ri pre iOS od­te­raz pod­po­ru­jú in­dexova­nie ap­li­ká­cií. No­vé ap­li­ká­cie pre iOS mô­že­te náj­sť tak, že za­dá­te do vy­hľa­dá­va­nia nap­rík­lad „word ga­mes" a náj­de­né ap­li­ká­cie si mô­že­te in­šta­lo­vať pria­mo zo strán­ky s vý­sled­ka­mi, prí­pad­ne mô­že­te náj­sť in-app ob­sah pria­mo vo vý­sled­koch vy­hľa­dá­va­nia.

Goog­le oča­ká­va, že pou­ží­va­te­lia iOS za­čnú vi­dieť ta­ký­to ob­sah vo vy­hľa­dá­va­ní v Sa­fa­ri kon­com ok­tób­ra.

Zdroj: ven­tu­re­beat.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter