VMware zlepšuje platformu na správu hybridného cloudu (video)

Spo­loč­nosť Vmware na kon­fe­ren­cii VMworld Euro­pe 2015 pred­sta­vi­la hlav­né no­vin­ky v rám­ci svo­jej plat­for­my na sprá­vu hyb­rid­né­ho clou­du.

Sof­tvér dnes sto­jí v cen­tre tran­sfor­má­cie kaž­dé­ho sek­to­ra, pre­to­že pod­ni­ky sa sna­žia o di­fe­ren­ciá­ciu a zvy­šo­va­nie svo­jej kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti za po­mo­ci ap­li­ká­cií a slu­žieb, čo pri­ná­ša zá­kaz­ní­kom no­vé mož­nos­ti.

Tá­to di­gi­tál­na tran­sfor­má­cia je príl­eži­tosť pre IT ria­di­te­ľa a ce­lé IT od­de­le­nie, ako do­po­môcť svo­jim or­ga­ni­zá­ciám k väč­šej flexibi­li­te, rých­lej­šie­mu vy­tvá­ra­niu a do­ru­čo­va­niu tra­dič­ných i na­tív­nych clou­do­vých ap­li­ká­cií a zní­že­nie nák­la­dov bez kom­pro­mi­sov v ob­las­ti sprá­vy. No­vé fun­kcie plat­for­my na sprá­vu clou­du od VMware umož­nia IT tí­mom eš­te viac zrý­chliť di­gi­tál­nu tran­sfor­má­ciu pod­ni­kov, pre­to­že urý­chlia pos­ky­to­va­nie ap­li­ká­cií, zlep­šia tran­spa­ren­tnosť a kon­tro­lu nák­la­dov a zvý­šia kva­li­tu IT slu­žieb v rám­ci hyb­rid­né­ho clou­du.

Video:

 

„Na IT sa vy­ví­ja tlak, aby za­bez­pe­či­lo rých­lej­šie do­ru­čo­va­nie ap­li­ká­cií a zá­ro­veň zni­žo­va­lo nák­la­dy bez kom­pro­mi­sov v ob­las­ti sprá­vy," po­ve­dal Vla­di­mír Střál­ka, coun­try ma­na­ger pre Čes­kú re­pub­li­ku a Slo­ven­sko v spo­loč­nos­ti VMware.

Plat­for­ma na sprá­vu clou­du od VMware zlu­ču­je rie­še­nia na auto­ma­ti­zá­ciu, pre­vádz­ku a fi­rem­né ria­de­nie clou­du do je­di­né­ho in­teg­ro­va­né­ho rie­še­nia. IT od­de­le­nie tak zís­ka roz­siah­le nás­tro­je na sprá­vu sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­né­ho dá­to­vé­ho cen­tra, kto­ré umož­ňu­jú pos­ky­to­vať zjed­no­te­né služ­by rých­los­ťou zod­po­ve­da­jú­cou po­žia­dav­kám fir­my, ale zá­ro­veň za­bez­pe­čiť pot­reb­nú kon­tro­lu a efek­tív­nosť nák­la­dov. Vďa­ka kom­pa­ti­bi­li­te plat­for­my s infra­štruk­tú­rou a služ­ba­mi VMware mô­žu zá­kaz­ní­ci ľah­šie prejsť na ar­chi­tek­tú­ru sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­né­ho dá­to­vé­ho cen­tra.

Hlav­ná pro­duk­to­vá no­vin­ka VMware vReali­ze Auto­ma­tion 7 pri­ná­ša fun­kciu plá­no­va­nia zjed­no­te­ných slu­žieb, kto­rá umož­ní IT a De­vOps tí­mom zjed­no­du­šiť a zrý­chliť do­ru­če­nie in­teg­ro­va­ných ap­li­ká­cií v clou­de vrá­ta­ne sú­vi­sia­cich sie­tí a bez­peč­nos­ti.

Pod­ľa štú­die zís­ka­jú zá­kaz­ní­ci vďa­ka VMware vReali­ze Auto­ma­tion nas­le­du­jú­ce vý­ho­dy:

o Skrá­te­nie do­by pot­reb­nej na do­ru­čo­va­nie ap­li­ká­cií o 18 dní
o Skrá­te­nie vý­vo­ja ap­li­ká­cií o 144 ho­dín na jed­nu žia­dosť
o Zní­že­nie nák­la­dov na har­dvér v prie­me­re o 4451 do­lá­rov na ap­li­ká­ciu
o Zní­že­nie ná­ro­kov na ka­pa­ci­tu o 10 per­cent
o Zvý­še­nie efek­ti­vi­ty har­dvé­ru o 25 per­cent za rok

Zdroj: TS VMware


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter