Aplikácia Notify od Facebooku upozorní odberateľov na najnovšie spravodajské články

Fa­ce­book zno­va roz­ši­ru­je svo­ju po­nu­ku slu­žieb. Ten­to­raz pri­chá­dza s ap­li­ká­ciou No­ti­fy, kto­rá bu­de pou­ží­va­te­ľov pra­vi­del­ne in­for­mo­vať o no­vo pub­li­ko­va­ných prís­pev­koch zo spra­vo­daj­ských webov.

Ap­li­ká­cia No­ti­fy bu­de fun­go­vať na prin­cí­pe po­dob­nom čí­tač­ke RSS. Po tom, čo sa pou­ží­va­teľ prih­lá­si na od­ber no­vi­niek z kon­krét­nej spra­vo­daj­skej strán­ky, ap­li­ká­cia ho za­kaž­dým upo­zor­ní na naj­nov­ší člá­nok. Ne­pôj­de o kla­sic­kú čí­tač­ku správ, skôr len o nás­troj ozna­mu­jú­ci prí­tom­nosť no­vé­ho ob­sa­hu.

notify.jpg

Otáz­kou zos­tá­va, aká bu­de spät­ná väz­ba od pou­ží­va­te­ľov so­ciál­nej sie­te Fa­ce­book. Tých to­tiž neus­tá­le vy­ska­ku­jú­ce upo­zor­ne­nia bu­dú mož­no skôr ob­ťa­žo­vať, prí­pad­ne sa v množ­stve no­ti­fi­ká­cií z roz­lič­ných spra­vo­daj­ských webov bu­dú strá­cať.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter