Threshold 2. Nový build Windows 10 prináša Skype, univerzálne aplikácie a zlepšené GUI

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft vy­da­la pre be­ta­tes­te­rov z Fast Rin­gu Win­dows In­si­der no­vé inter­né zos­ta­ve­nie Win­dows 10 s čís­lom 10565, na­zý­va­né aj Thres­hold 2.

No­vý build pri­ná­ša zo­pár no­vých fun­kcií. Spo­me­núť tre­ba in­teg­ro­va­né ap­li­ká­cie Sky­pe na sprá­vy, vo­la­nia a vi­deo­ho­vo­ry, ide o uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie, kto­ré nah­rá­dza­jú pred­chá­dza­jú­ce mo­der­né (Met­ro Sty­le) ap­li­ká­cie. K ďal­ším no­vin­kám pa­tria no­vá kar­ta s náh­ľad­mi ot­vo­re­ných strá­nok a syn­chro­ni­zá­cia ob­ľú­be­ných zá­lo­žiek v pre­hlia­da­či Mic­ro­soft Ed­ge, zdo­ko­na­le­ná Cor­ta­na, zlep­še­nia pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia a úp­ra­vy kon­texto­vých po­núk na tla­čid­le Štart, no­vé iko­ny pre správ­cu za­ria­de­ní a edi­tor re­gis­trov, no­vý re­žim na sprá­vu pred­nas­ta­ve­ných tla­čiar­ní.

Mic­ro­soft op­ra­vil aj nie­koľ­ko chýb, opäť fun­gu­je preh­rá­va­nie zvu­ku na po­za­dí po mi­ni­ma­li­zo­va­ní hu­dob­nej ap­li­ká­cie Groo­ve, ap­li­ká­cie z Win­dows Sto­ru by sa te­raz už ma­li auto­ma­tic­ky ak­tua­li­zo­vať.

Na dru­hej stra­ne no­vé zos­ta­ve­nie pri­ná­ša aj no­vé prob­lé­my - v kra­ji­nách, kde eš­te nie je dos­tup­ná Cor­ta­na, ne­fun­gu­je správ­ne vy­hľa­dá­va­nie a ap­li­ká­cie Xbox sú veľ­mi ná­roč­né na pa­mäť RAM, hlav­ne u pou­ží­va­te­ľov, kto­rí ma­jú nain­šta­lo­va­né niek­to­ré hry Win32.

Kon­co­ví pou­ží­va­te­lia by sa pr­vej väč­šej ak­tua­li­zá­cie ma­li doč­kať v prie­be­hu no­vem­bra.

Zdroj: zdnet.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter