Mele PCG02 – PC stick s Windows 10 a pripojením cez eternet

Za­čiat­kom toh­to ro­ka čín­sky vý­rob­ca Me­le pred­sta­vil „ty­čin­ko­vý" po­čí­tač s pro­ce­so­rom In­tel Atom a exter­nou an­té­nou, kto­rý sa za­obí­de bez ven­ti­lá­to­ra. Me­le PCG01 je vlas­tne kon­ku­ren­cia pre In­tel Com­pu­te Stick.

A te­raz je tu no­vý mo­del s náz­vom PCG02, pý­šia­ci sa jed­nou zá­klad­nou vlas­tnos­ťou, kto­rá mi­nia­túr­ne­mu po­čí­ta­ču In­te­lu chý­ba - má et­her­ne­to­vý port.

Po­čí­tač sa bu­de do­dá­vať na trh s pro­ce­so­rom In­tel Atom Z3735F Bay Trail. Me­le však plá­nu­je kon­com toh­to ro­ka po­núk­nuť aj ver­ziu s rých­lej­ším pro­ce­so­rom Cherry Trail.

mele_pcg02.jpg

Z ďal­ších špe­ci­fi­ká­cií tre­ba spo­me­núť 2 GB RAM, 32 GB úlo­žis­ko eMMC, slot na kar­ty mic­roSD až do ka­pa­ci­ty 128 GB, por­ty USB a mic­roUSB, ko­nek­tor HDMI 1.4. Ne­chý­ba­jú ani tech­no­ló­gie Wi-Fi 802.11n a blue­tooth vo ver­zii 4.0.

Sys­tém pod­po­ru­je eter­ne­to­vé pri­po­je­nie 10/100M. Nie je to sí­ce su­per rých­losť, no ide o spo­ľah­li­vý spô­sob, ako sa pri­po­jiť na inter­net na mies­tach, kde nie je k dis­po­zí­cii Wi-Fi.

Po­čí­tač by sa mal za­čať pre­dá­vať v no­vem­bri za ce­nu 119 do­lá­rov.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter