Xerry: Slovenský drevený počítač, ktorý chce konkurovať Applu

Tí­mu mla­dých ši­kov­ných Slo­vá­kov sa po­da­ri­lo vy­tvo­riť ho­to­vé majstrov­ské di­elo - luxus­ne vy­ze­ra­jú­ci po­čí­tač z dre­va. Svo­jím di­zaj­nom by po­koj­ne mo­hol kon­ku­ro­vať po­čí­ta­čom od App­lu.

Dva­ja slo­ven­skí vý­vo­já­ri Mar­tin Pe­chov­ský a Ján Tu­hár­sky priš­li s ori­gi­nál­nym ná­pa­dom, ako za­ujať a pre­sa­diť sa nie­len do­ma, ale aj v za­hra­ni­čí. Dre­ve­ný po­čí­tač vy­ho­to­ve­ný z ob­no­vi­teľ­ných zdro­jov má byť „zhmot­ne­nou pred­sta­vou ele­gan­cie, di­zaj­nu a mul­ti­fun­kčnos­ti". Nej­de len o po­čí­tač, ale zá­ro­veň aj o mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nie, kto­ré je nie­len eko­lo­gic­ké, no naj­mä pou­ží­va­teľ­sky prís­tup­né. Keď­že ich vý­tvor má pred­sta­vo­vať akú­si če­reš­nič­ku na tor­te, kto­rá je prí­ťaž­li­vá vzhľa­dom i pa­ra­met­ra­mi, po­čí­tač naz­va­li Xerry.

xerry.jpg

xerry2.jpg

xerry3.jpg

To, ke­dy bu­de dre­ve­ný po­čí­tač Xerry dos­tup­ný na tr­hu, za­tiaľ nie je zná­me. No už te­raz vie­me, že zá­kaz­ní­ci si bu­dú môcť vy­brať z troch ale­bo šty­roch ty­pov s od­liš­nou kon­fi­gu­rá­ciou. Sa­mi si bu­dú môcť zvo­liť aj druh dre­va i vlast­ný bran­ding.

Video:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter