HP a SanDisk spolu vyvíjajú náhradu flash pamätí založenú na memristoroch a ReRAM

V jú­li spo­loč­nos­ti In­tel a Mic­ron ozná­mi­li, že vy­tvo­ri­li no­vý typ pa­mä­te, kto­rá má 1000-krát vy­šší vý­kon a od­ol­nosť ako NAND flash a je 10-krát hus­tej­šia ako DRAM. Pa­mä­te 3D XPoint, oh­lá­se­né spo­loč­nos­ťa­mi In­tel a Mic­ron, eš­te nie sú na sve­te, ale HP a San­Disk už uzav­re­li par­tner­stvo s cie­ľom vy­vi­núť kon­ku­ren­čnú tech­no­ló­giu. Za­tiaľ ma­jú tie­to pa­mä­te pra­cov­ný ná­zov sto­ra­ge class me­mo­ry (SCM).

Tla­čo­vá sprá­va HP a San­Dis­ku opi­su­je nie­čo veľ­mi po­dob­né 3D XPoin­tu: „Tá­to tech­no­ló­gia bu­de pod­ľa oča­ká­va­nia 1000-krát rých­lej­šia ako flash pa­mä­te, po­núk­ne až 1000-krát väč­šiu vý­drž než tie­to pa­mä­te a pri­ne­sie aj znač­né zlep­še­nia v ob­las­ti nák­la­dov, spot­re­by, hus­to­ty a stá­los­ti op­ro­ti tech­no­ló­gii DRAM."

scm_requirements.jpg

Pa­mä­te SCM by ma­li byť na­sa­de­né v server­ov­ých uz­loch s ka­pa­ci­tou v rá­doch de­sia­tok te­ra­baj­tov a mô­žu byť pou­ži­té v ap­li­ká­ciách, ako sú in-me­mo­ry da­ta­bá­zy, spra­co­va­nie ana­ly­tic­kých úda­jov v reál­nom ča­se, tran­sak­čné vý­poč­ty a high-per­for­man­ce com­pu­ting.

Ho­ci pa­mä­ťo­vá tech­no­ló­gia HP a San­Dis­ku za­tiaľ ne­má me­no, o jej fun­go­va­ní si mož­no vy­tvo­riť vcel­ku dob­rú pred­sta­vu. No­vá pa­mäť bu­de vy­chá­dzať z mem­ris­to­rov/Re­RAM. Spo­loč­nosť HP vy­naš­la mem­ris­to­ry eš­te v ro­ku 2008, za­tiaľ sa ne­doč­ka­li adek­vát­ne­ho up­lat­ne­nia v praxi. San­Disk sa o Re­RAM vy­jad­ril ako o fu­tu­ris­tic­kej tech­no­ló­gii, kto­rú plá­nu­je do bu­dúc­nos­ti. Fir­ma však má od­bor­né vý­rob­né zna­los­ti, kto­ré sa HP veľ­mi zí­du, keď bu­de chcieť svo­je mem­ris­to­ry ko­mer­cia­li­zo­vať.

No naj­po­div­nej­šia časť tla­čo­vej sprá­vy je zmien­ka o The Ma­chi­ne, dl­ho­do­bom vý­skum­nom pro­jek­te HP Labs, kto­rý si kla­die za cieľ „zno­vuob­ja­viť zá­klad­nú ar­chi­tek­tú­ru vý­poč­to­vej tech­ni­ky" po­mo­cou fú­zie pa­mä­te a úlo­žis­ka. The Ma­chi­ne mal byť za­lo­že­ný na mem­ris­to­roch, kre­mí­ko­vej fo­to­ni­ke a ďal­ších hyper­mo­der­ných tech­no­ló­giách, na kto­rých sa v HP Labs pra­cu­je. V jú­ni toh­to ro­ka sa však mem­ris­to­ry vy­tra­ti­li z plá­nov The Ma­chi­ne.

V súhr­ne je to te­da dosť mä­tú­ce. Z tla­čo­vej sprá­vy je jas­né, že HP a San­Disk sa sna­žia pre­nas­le­do­vať „vo­zid­lo" In­te­lu a Mic­ro­nu, aby im príl­iš neu­nik­lo, na dru­hej stra­ne sa v nej ne­ho­vo­rí vô­bec nič o tom, ke­dy by sa moh­la no­vá pa­mä­ťo­vá tech­no­ló­gia dos­tať na trh, a do­kon­ca ani o tom, ke­dy by sa mo­hol vy­ro­biť funkč­ný pro­to­typ.

Zdroj: ar­stech­ni­ca.com
hexus.net


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter