Nová klávesnica SwiftKey využíva neurónovú sieť a myslí ako človek

Nech sú na­še smar­tfó­ny aké­koľ­vek ši­kov­né, pri auto­ma­tic­kej pre­dik­cii slov po­čas pí­sa­nia ve­dia na­ro­biť po­riad­ne zmät­ky. No­vá klá­ves­ni­ca Swif­tKey však bu­de pou­ží­vať neu­ró­no­vé sie­te a mys­lí po­dob­ne ako člo­vek.

Až do­te­raz väč­ši­na prog­nos­tic­kých mo­de­lov pre klá­ves­ni­ce vy­uží­va­la sof­tvér, kto­rý bral do úva­hy pos­led­né slo­vo, prí­pad­ne dve slo­vá a hľa­dal šta­tis­tic­ky naj­prav­de­po­dob­nej­šie nas­le­du­jú­ce slo­vo, kto­ré po­tom navr­hol. Ta­ký­to mo­del však úpl­ne ig­no­ru­je kon­text ve­ty.

Neu­ró­no­vá sieť vir­tuál­nej klá­ves­ni­ce Swif­tKey vy­uží­va iný mo­del. Sof­tvér je za­tiaľ v štá­diu al­fa, a ak ho chce­te vy­skú­šať, mô­že­te si ho za­dar­mo stiah­nuť do svoj­ho an­droi­do­vé­ho za­ria­de­nia (fun­gu­je však len pre an­glič­ti­nu). Kaž­dé­mu slo­vu vo ve­te pri­ra­dí čí­sel­ný kód, za­lo­že­ný na pred­chá­dza­jú­com tré­nin­gu us­ku­toč­ne­nom na naj­bež­nej­ších an­glic­kých ve­tách pou­ží­va­ných v mo­bil­nej ko­mu­ni­ká­cii. Tie­to kó­dy po­tom neu­ró­no­vá sieť po­rov­ná­va a vý­stu­pom je ideál­ny kód pre­dik­cie. Klá­ves­ni­ca nás­led­ne hľa­dá slo­vá, kto­ré naj­viac zod­po­ve­da­jú to­mu­to kó­du, a od­po­rú­ča ich.

swiftkey.jpg

Neu­ró­no­vý mo­del Swif­tKey je schop­ný zmys­lupl­ne za­chy­tiť vzťah me­dzi slo­va­mi. Chá­pe po­dob­nosť slov, čo umož­ňu­je po­rov­ná­vať slo­vá v reál­nom ča­se. V rám­ci neu­ró­no­vé­ho mo­de­lu mô­žu byť slo­vá zob­ra­ze­né v zos­ku­pe­niach, kde sa na­chá­dza­jú na rôz­nom stup­ni vzá­jom­nej blíz­kos­ti. To­to po­ro­zu­me­nie umož­ňu­je klá­ves­ni­ci pred­ví­dať aj slo­vá, s kto­rý­mi sa vo fá­ze uče­nia nik­dy nes­tret­la v da­nom kon­texte ve­ty.

Klá­ves­ni­ca Swif­tKey s neu­ró­no­vou sie­ťou je ba­da­teľ­ne lep­šia v roz­poz­ná­va­ní kon­textu a správ­ne slo­vo ob­ja­ví veľ­mi rých­lo. Je to veľ­ký krok k to­mu, aby sa na­še smar­tfó­ny sta­li jed­no­duch­šie pou­ži­teľ­ný­mi, ale ide aj o vý­znam­ný pok­rok v ob­las­ti ume­lej in­te­li­gen­cie. Tím Swif­tKey vy­tvo­ril sof­tvér, kto­rý ja­zy­ko­vo roz­mýš­ľa ako člo­vek, na­vy­še sa tech­no­ló­giu po­da­ri­lo vtes­nať do roz­me­rov te­le­fó­nu a ne­pot­re­bu­je pri­po­je­nie k roz­sia­hlym su­per­po­čí­ta­čom. Tvor­co­via oča­ká­va­jú, že ich tech­no­ló­gia zá­sad­ne zme­ní spô­sob za­dá­va­nia textu na in­te­li­gen­tných te­le­fó­noch v prie­be­hu nas­le­du­jú­cich pia­tich ro­kov.

Video:


Zdroj: giz­mo­do.com
blog.swif­tkey.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter