Upgrade pre iPhone 6: Špeciálny kryt z jeho zadnej strany urobí čítačku kníh

Vy­ze­rá to tak, že sa už čos­ko­ro za­obí­de­me bez kla­sic­kých elek­tro­nic­kých čí­ta­čiek ty­pu Kind­le ale­bo Poc­ket­Book. Ich fun­kciu to­tiž pre­vez­me sa­mot­ný smar­tfón. Špe­ciál­ny kryt uro­bí pria­mo z je­ho za­dnej stra­ny čí­tač­ku kníh.

No­vý kryt In­kCa­se i6 od spo­loč­nos­ti Oaxis sta­čí za­lo­žiť kon­krét­ne na iP­ho­ne 6 a nás­led­ne ho s te­le­fó­nom spá­ro­vať cez blue­tooth. Za­dnú stra­nu In­kCa­se tvo­rí 4,3-pal­co­vý E-Ink dis­plej s roz­lí­še­ním 480 × 800 pixelov, kto­rý z mo­bi­lu uro­bí čí­tač­ku kníh, e-mai­lov či správ.

Čí­tač­ka sa ok­rem iné­ho po­zi­tív­ne pod­pí­še pod vý­drž ba­té­rie te­le­fó­nu. iP­ho­ne sí­ce zhrub­ne po za­lo­že­ní kry­tu o 4,2 mm, ale pou­ží­va­te­ľa po­te­ší aj za­bu­do­va­nou pa­mä­ťou 128 MB.

ink-case2.jpg

V pred­pre­da­ji In­kCa­se vy­jde na 99 USD (89 eur), v bež­nom pre­da­ji ho bu­de mož­né kú­piť za ce­nu 129 USD.

Zdroj: oaxis.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter