Adblock má nového tajného majiteľa. Hypotézy ukazujú na konkurenciu

Ad­block bol od­kú­pe­ný. Prez­ra­dil to ne­pria­mo autor dopl­nku Mi­chael Gun­dlach. Ten pred nie­koľ­ký­mi dňa­mi ozná­mil, že sa Ad­block pod­vo­ľu­je prog­ra­mu Ac­cep­tab­le Ads. Dopl­nok viac ne­bu­de sle­po blo­ko­vať všet­ky rek­la­my, pri­ja­teľ­né a nev­tie­ra­vé po­vo­lí. Tá­to zme­na by na­vy­še umož­ni­la aj iným blo­ká­to­rom hod­no­tiť pri­ja­teľ­nosť rek­lám na webe.

No­vý ma­ji­teľ dopl­nku Ad­block na­ďa­lej os­tá­va v ano­ny­mi­te. Gun­dlach bol zná­my svo­jou nes­po­koj­nos­ťou, od­ví­ja­jú­cou sa od to­ho, že by spo­loč­nosť Eyeo ma­la zís­kať vý­hrad­nú kon­tro­lu nad bie­lou lis­ti­nou. Ob­ja­vi­li sa však špe­ku­lá­cie, že za kú­pou sto­jí prá­ve fir­ma Eyeo, kto­rá má pod pal­com prog­ram Ac­cep­tab­le Ads a na­vy­še je tvor­com kon­ku­ren­čné­ho Ad­block Plus.

Od­kú­pe­ním Ad­block by fir­ma Eyeo zís­ka­la zo všet­kých naj­viac, a to vý­hrad­nú kon­tro­lu nad Ac­cep­tab­le Ads a pod­stat­ne by roz­ší­ri­la svoj vplyv. Ona však ak­vi­zí­ciu pop­re­la.

Zdroj: ad­blockplus.org,the­nextweb.com,the­re­gis­ter.co.uk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter