Pebble predstavil najtenší SmartWatch Time Round na svete

Ok­rem ok­rúh­le­ho di­zaj­nu je ná­pad­ným pr­vkom no­vých smart ho­di­niek ich ten­kosť. So šír­kou len 7,5 mi­li­met­ra sú ove­ľa štíh­lej­šie ako App­le Watch (10,5 mm) ale­bo všet­ky pred­chá­dza­jú­ce za­ria­de­nie od Pebb­le. Dis­plej ho­di­niek me­ria 38,5 mi­li­met­ra.

Pebb­le Ti­me Round bu­dú dis­po­no­vať kla­sic­kým re­mien­kom so šír­kou 20 mi­li­met­rov. Pebb­le však pr­výk­rát chys­tá aj mo­del navr­hnu­tý pre že­ny, kto­rý bu­de mať iba štr­nás­ťmi­li­met­ro­vý pá­sik.

Pod­ľa inter­ne­to­vé­ho ma­ga­zí­nu For­tu­ne vy­dr­ží ba­té­ria v Ti­me Round len dva dni. Ho­din­ky Pebb­le pri­tom bo­li až do­te­raz zná­me svo­jou dl­hou vý­dr­žou - mo­del Ti­me Steel nap­rík­lad bez na­bi­tia vy­dr­žal až 10 dní.

Pebb­le Ti­me Round svo­jim pou­ží­va­te­ľom po­núk­ne naj­nov­šie gra­fic­ké roz­hra­nie, kto­ré pre­bie­ha­jú­ci deň roz­de­lí na mi­nu­losť, sú­čas­nosť a bu­dúc­nosť.

Pro­duk­ty Pebb­le sa až do­te­raz vždy pý­ši­li hra­na­tou ob­ra­zov­kou. Spo­loč­nosť sa to­tiž viac ako na di­zajn svo­jich ho­di­niek sús­tre­di­la na ich fun­kčnosť. Po pred­sta­ve­ní App­le Watch a iných zna­čiek in­tel­gen­tných ho­di­niek sa však z di­zaj­nu stá­va dô­le­ži­tý fak­tor, kto­rým sa mô­žu kon­ku­ren­ti nav­zá­jom od­lí­šiť.

Je otáz­kou, či pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí sa na svo­je ho­din­ky spo­lie­ha­jú pri or­ga­ni­zo­va­ní svoj­ho ča­su, ne­bu­de krát­ka vý­drž ba­té­rie na prí­ťaž. Pebb­le im as­poň čias­toč­ne po­mô­že za­ve­de­ním mož­nos­ti rých­le­ho na­bí­ja­nia, kto­ré po­čas 15 mi­nút v na­bí­jač­ke predĺži ži­vot­nosť ba­té­rie o je­den deň. Ho­din­ky Pebb­le Ti­me Round bu­dú stáť 249 do­lá­rov.

Video:


Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter