Plug N Plant: Domáci automat na pestovanie marihuany

Pes­to­va­nie, dis­tri­bú­cia či ucho­vá­va­nie ma­ri­hua­ny je na Slo­ven­sku stá­le ile­gál­na čin­nosť. V 23 ame­ric­kých štá­toch však doš­lo k is­tej for­me me­di­cín­ske­ho vy­uži­tia tej­to ľah­kej dro­gy, kým v ďal­ších šty­roch kra­ji­nách sa ma­ri­hua­na sta­la úpl­ne le­gál­nou. Ich oby­va­te­lia ale­bo dr­ži­te­lia me­di­cín­skych ka­riet si naj­nov­šie mô­žu pes­to­vať ze­le­né ras­tlin­ky sa­mi do­ma.

Pres­nej­šie auto­ma­ti­zo­va­ný do­má­ci sys­tém s náz­vom Plug N Plant od Leaf sa pos­ta­rá o vy­pes­to­va­nie ma­ri­hua­ny. In­ku­bá­tor vy­so­ký 122 cm a ši­ro­ký 61 cm do­ká­že na­raz vy­pes­to­vať až dve ras­tli­ny. Vý­sled­kom je 140 gra­mov „čer­stvej" ma­ri­hua­ny.

Za­ria­de­nie je in­te­li­gen­tné až na­toľ­ko, že sa­mo sle­du­je všet­ky pa­ra­met­re, kto­ré ras­tli­na pot­re­bu­je na správ­ny rast - svet­lo, ven­ti­lá­ciu, nut­rič­nú úro­veň, ako aj pH pô­dy. Nap­rík­lad v prí­pa­de, že je v in­ku­bá­to­re ne­dos­ta­tok svet­la, pros­tre­die v ňom sa auto­ma­tic­ky zos­vet­lí. Po­kiaľ chce ma­ji­teľ vy­skú­šať vlas­tnú re­cep­tú­ru pes­to­va­nia, pa­ra­met­re si mô­že nas­ta­viť ma­nuál­ne.

leaf-marihuana2.png

Ce­lý pro­ces pes­to­va­nia mož­no kon­tro­lo­vať pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie pre iP­ho­ne. Umož­ňu­je zdie­ľať dob­ré ra­dy, no­vé re­cep­ty, ba aj vlast­ný fi­nál­ny vý­sle­dok s pria­teľ­mi či iný­mi pou­ží­va­teľ­mi.

Ce­na Plug N Plant je 1499 USD. Aj keď to vy­chá­dza drah­šie než kla­sic­ké pes­to­va­nie ma­ri­hua­ny, pod­ľa vý­rob­cu sa in­ves­tí­cia vrá­ti rých­lo. To­tiž hod­no­ta 140 g ma­ri­hua­ny sa po­hy­bu­je oko­lo 1200 USD. K nák­la­dom ku kaž­dé­mu cyk­lu pes­to­va­nia je však ne­vyh­nut­né pri­rá­tať eš­te 150 USD za kartridž s vý­ži­vou. Tá­to su­ma by sa pos­tup­ne ma­la zní­žiť.

  leaf-marihuana3.gif


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter