Pozor: Bezplatné Apple Music končí. Ak nechcete platiť, treba vypnúť predplatné

Keď App­le spo­lu s iOS 8.4 pred­sta­vil svo­ju hu­dob­nú služ­bu App­le Mu­sic kon­ku­ru­jú­cu Spo­ti­fy, dal pou­ží­va­te­ľom mož­nosť vy­skú­šať si ju na tri me­sia­ce za­dar­mo. Ak ste tú­to po­nu­ku vy­uži­li hneď od jej uve­de­nia 30. jú­na, 30. sep­tem­bra sa vám bez­plat­né skú­šob­né ob­do­bie skon­čí. Ak ste ochot­ní nás­led­ne za­pla­tiť za služ­bu me­sač­ne 9,99 do­lá­ra, ne­mu­sí­te nič ro­biť. No ak chce­te pou­ží­va­nie služ­by ukon­čiť, mu­sí­te sa od­hlá­siť na iTu­nes, a to naj­nes­kôr 24 ho­dín pred vy­pr­ša­ním ak­tuál­ne­ho ob­do­bia plat­nos­ti.

Pos­tup od­hla­so­va­nia na rôz­nych za­ria­de­niach si mô­že­te po­zrieť tu. Služ­ba App­le Mu­sic sa stret­la s veľ­kým ús­pe­chom, za tri me­sia­ce zís­ka­la 15 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov. Po­lo­vi­ca za­re­gis­tro­va­ných za­tiaľ ne­vyp­la auto­ma­tic­kú plat­bu. Ak po 30. sep­tem­bri, keď sa kon­čí bez­plat­né ob­do­bie pr­vým pou­ží­va­te­ľom, bu­de mať služ­ba 5 mi­lió­nov pred­pla­ti­te­ľov, bu­de to ús­pech.

Ana­ly­ti­ci pok­la­da­jú za po­zi­tív­nu už 25-per­cen­tnú mie­ru kon­ver­zie na pla­tia­cich pou­ží­va­te­ľov. Pre­dik­cie ho­vo­ria, že 35 až 40 % pou­ží­va­te­ľov by moh­lo za­pla­tiť pr­vú plat­bu (splat­ná 1. ok­tób­ra) a po­tom 20 - 25 % aj dru­hú plat­bu. Na po­rov­na­nie: Spo­ti­fy má 75 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov, z to­ho 20 mi­lió­nov pla­tia­cich.

Zdroj: ib­ti­mes.com
ny­post.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter