Apple razantne znižuje ceny svojich služieb iCloud

App­le zme­nu v ce­nách oh­lá­sil už pred pár dňa­mi na kon­fe­ren­cii, kde pred­sta­vil no­vý iP­ho­ne, iPad Pro či zlep­še­né App­le TV. Ved­ľa nich však zos­tal iC­loud tro­chu v úza­dí.

Ho­ci sa špe­ku­lo­va­lo o tom, že by spo­loč­nosť moh­la skôr zvý­šiť množ­stvo voľ­né­ho úlož­né­ho pries­to­ru, grá­tis na­ďa­lej pos­ky­tu­je len 5 GB, pri­čom pri 50 GB je ce­na na 0,99 do­lá­ra za me­siac, 200 GB je za 2,99 do­lá­ra za me­siac (čo je o 25 % me­nej ako do­te­raz), naj­viac - až o po­lo­vi­cu - kles­la ce­na za 1 TB, a to na 9,99 do­lá­ra me­sač­ne. Po­nu­ku 500 GB, kto­rá do­te­raz stá­la 9,99 do­lá­ra, App­le zru­šil.

No­vé ce­ny tak zod­po­ve­da­jú po­nu­ke kon­ku­ren­cie, pri­čom v jed­nom prí­pa­de šiel App­le do­kon­ca na naj­niž­šiu ce­nu na tr­hu.

Nap­rík­lad Goog­le po­nú­ka v rám­ci Goog­le Dri­ve za­dar­mo troj­ná­so­bok to­ho, čo App­le, te­da 15 GB pries­to­ru a za 100 GB si úč­tu­je 1,99 do­lá­ra me­sač­ne. Pri te­ra­baj­to­vej po­nu­ke má rov­na­kú ce­nu.

Mic­ro­soft po­nú­ka za­dar­mo ta­kis­to 15 GB, kaž­dých ďal­ších 100 GB u ne­ho vy­jde na 1,99 do­lá­ra, te­da rov­na­ko ako v Goog­li. Op­ro­ti App­lu je však Mic­ro­soft drah­ší pri po­nu­ke 200 GB pries­to­ru, kto­rý uň­ho vy­jde na 3,99 do­lá­ra. V po­nu­ke Mic­ro­sof­tu však úpl­ne chý­ba mož­nosť 1 TB, kto­rá sa al­ter­na­tív­ne po­nú­ka v rám­ci ba­lí­ka Of­fi­ce 365 Per­so­nal. Ten pri­tom vy­jde na 6,99 do­lá­ra me­sač­ne ale­bo 69,99 do­lá­ra roč­ne.

Eš­te lep­šie je na tom vý­ba­va Of­fi­ce 365 Ho­me, kto­rá pri vy­uži­tí až pia­ti­mi pou­ží­va­teľ­mi vy­jde na 9,99 do­lá­ra me­sač­ne, res­pek­tí­ve 99,99 do­lá­ra roč­ne, pri­čom kaž­dý z pou­ží­va­te­ľov dos­ta­ne k dis­po­zí­cii 1 TB pries­to­ru.

A ko­neč­ne Drop­box - ten po­nú­ka za­dar­mo len 2 GB, pri 1 TB sú je­ho ce­ny rov­na­ké, ako má Goog­le a App­le.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter