Pre Linux je k dispozícii už viac ako 1500 hier

Po­čet hier ur­če­ných pre Li­nux na Stea­me do­sia­hol čís­lo 1500 (pre Win­dows ich je k dis­po­zí­cii 6464 a pre OS X 2323). Pre Li­nux je to v po­rov­na­ní so sta­vom pred nie­koľ­ký­mi rok­mi veľ­ký krok vpred.

Ho­ci po­diel Li­nuxu na her­nom tr­hu je za­tiaľ ne­patr­ný (pou­ží­va ho me­nej ako 1 % hrá­čov a pod­ľa šta­tis­tík je­ho roz­ší­re­nosť na sto­lo­vých po­čí­ta­čoch aj mi­mo her­nej ob­las­ti nep­re­sa­hu­je 2 %), vý­vo­já­ri pok­ra­ču­jú v por­to­va­ní hier na tú­to plat­for­mu. Oča­ká­va­jú to­tiž náv­rat­nosť in­ves­tí­cie v nas­le­du­jú­com ob­do­bí, keď ve­ľa hrá­čov bu­de chcieť vy­skú­šať Stea­mOS, vlast­ný li­nuxový ope­rač­ný sys­tém Stea­mu pos­ta­ve­ný na De­bia­ne, a li­nuxové Steam Ma­chi­nes, kto­rých do­dáv­ka sa za­čne v prie­be­hu toh­to ro­ka.

Ho­ci veľ­kú časť hier por­to­va­ných na Li­nux tvo­ria ma­lé hry ty­pu in­die, por­to­va­lo sa aj množ­stvo za­ují­ma­vých ti­tu­lov, ako napr. Di­RT Showdown, Com­pa­ny of He­roes 2, Met­ro 2033/Last Light Re­dux a ďal­šie. Pod­ľa spo­loč­nos­ti Val­ve pä­ti­cu naj­po­pu­lár­nej­ších li­nuxových hier tvo­ria Coun­ter-Stri­ke: Glo­bal Of­fen­si­ve, Midd­le-earth: Sha­dow of Mor­dor, ARK: Sur­vi­val Evol­ved, Team Fortress 2 a Do­tA 2.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter