HAL3000 Fury Nano: Najmenší herný počítač na 4K

Vý­rob­ca HA­L3000 prip­ra­vil ďal­šiu zos­ta­vu z ra­du tech­no­lo­gic­kých no­vi­niek HA­L3000 Fu­ry Na­no. Zos­ta­va je ur­če­ná pre­dov­šet­kým tech­no­lo­gic­kým nad­šen­com a ná­roč­ným pou­ží­va­te­ľom.

HA­L3000 Fu­ry Na­no je no­vin­ka vy­zna­ču­jú­ca sa ma­lý­mi roz­mer­mi v mi­nia­túr­nej skri­ni COO­LER­MAS­TER Eli­te 110 vo for­má­te mi­ni ITX, vy­ba­ve­ná gra­fic­kou kar­tou MSI Ra­deon R9 Na­no. Ide v sú­čas­nos­ti o naj­men­šiu jed­no­či­po­vú kar­tu AMD za­lo­že­nú na 28 nm tech­no­ló­gii, po­nú­ka­jú­cu vý­kon, kto­rý zvlád­ne aj hra­nie v 4K roz­lí­še­ní. Kar­ta je vy­ba­ve­ná 4 GB gra­fic­kej pa­mä­te HBM (4096 bi­tov) s prie­pus­tnos­ťou až 512 GB/s.

Ma­lý pries­tor vy­ža­du­je účin­né chla­de­nie, schop­né od­viesť maximum tep­la z vnú­tor­né­ho pries­to­ru, a tak je pro­ce­sor In­tel Co­re i5 osa­de­ný vod­ným chla­de­ním NZXT Kra­ken X31. Rých­ly štart ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 10 za­ru­ču­je 250 GB sys­té­mo­vý disk SSD Sam­sung 850 EVO, dopl­ne­ný o 2 TB dá­to­vý disk WD RED. Všet­ky kom­po­nen­ty sú usa­de­né na zá­klad­nej dos­ke mi­ni-ITX AS­Rock Z97M-ITX/ac. Pri mi­ni­po­čí­ta­čoch nes­mie chý­bať ani pes­trá ko­nek­ti­vi­ta, a tak je zos­ta­va vy­ba­ve­ná pri­po­je­ním Wi-Fi a blue­tooth.

Od­po­rú­ča­ná kon­co­vá ce­na zos­táv HA­L3000 Fu­ry Na­no je 1847,50 eura s DPH.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter